Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Účinná terapie alergické rinitidy a konjunktivitidy vyvolané alergenem ambrosie

Ambrosie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) je jednoletá bylina z čeledi Asteriaceae. V České republice a na Slovensku je nepůvodním druhem, byla k nám zavlečena ze Severní Ameriky a v posledních desetiletích se expanzivně šíří. Jedná se o druh, který osidluje ruderální, člověkem zanedbávaná nepřírodní stanoviště, jako jsou železniční náspy, skládky, silniční příkopy či neobdělávané okraje polí. Příbuznou rostlinou s podobnou ekologií je Ambrosia trifida.

            Z alergologického hlediska se jedná o významnou rostlinu. Má lehká menší pylová zrna, která jsou dobře přenášena dálkovým transportem. Pylová složka ambrosie se uplatňuje v pozdně letním a podzimním období. Zkřížené reakce zaznamenáváme s pelyňkem, zlatobýlem, jitrocelem, heřmánkem. Melouny a banány mohou u některých jedinců alergických na ambrosii vyvolat orální alergický syndrom nebo rýmu.

            Nově je pro terapii alergické rinitidy a konjunktivitidy vyvolané alergií na ambrosii dostupná také SLIT terapie. První v Evropě ji měla k dispozici Slovenská republika, kde ji lékaři mohli v praxi použít již v roce 2019. Časné zkušenosti ze Slovenska publikoval doc. Hrubiško na Sjezdu slovenských alergologů v loňském roce.6 V České republice je přípravek dostupný pod názvem RAGWIZAX.5

            Indikován je k léčbě alergické rinitidy (s/bez konjunktivitidy) vyvolané pylem ambrosie u dospělých. Diagnóza alergie na ambrosii musí sestávat z klinické anamnézy a pozitivního testu senzibilizace (ať již kožního prick testu, nebo specifického IgE) na pyl ambrosie. Terapie by měla být zahájena nejméně 12 týdnů před očekávaným začátkem pylové sezóny. Perorální lyofilizát se podává jednou denně pod jazyk.

            Přípravek byl testován ve standardní sérii kontrolovaných klinických studií. Schéma programu klinického zkoušení je na obr. 1.

 

Obr. 1: Schéma programu klinických studií1,2,3,4,6


obr-_1.jpg

K dispozici je několik analýz klinických studií fáze III hodnotících bezpečnost a účinnost přípravku RAGWIZAX, respektive ambrosiové SLIT (NCT NCT00783198 a NCT 00770315).1,5,7 Ve studii označené P05234 (NCT00770315) bylo zařazeno celkem 784 pacientů, z toho 194 užívalo 12 jednotek lyofilizátu alergenu ambrosie (odpovídá přípravku RAGWIZAX) a 198 placebo. Dále byly testovány i dávky 1,5 a 6 jednotek.

            Jednalo se o multicentrickou, dvojitě zaslepenou, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii. Zahrnula pacienty ve věku 18–50 let s prokázanou a nejméně dva roky trvající alergií na ambrosii s projevy alergické rinitidy, ev. i konjunktivitidy, kteří v předchozí pylové sezóně ambrosie museli užívat medikaci. Ve studii byli jak nemocní s astmatem, tak bez něj. Vylučovacím kritériem byla symptomatická alergická rinitida či konjunktivita nebo astma vyvolané jiným alergenem projevujícím se ve stejné části roku/sezóny, užití imunosupresivní terapie v posledních třech měsících (mimo nízké dávky inhalačních kortikosteroidů), těžké astma, těžká atopická dermatitida, anafylaxe s kardiorespiračními symptomy v anamnéze, chronická urtikárie a angioedém a další.7

            Pacienti byli randomizováni k léčbě SLIT jedenkrát denně různými dávkami lyofilizátu alergenu Ambrosia artemisiifolia) (1,5..6..12 jednotek) nebo placebem. Léčba byla zahájena přibližně 16 týdnů před předpokládaným začátkem pylové sezóny ambrosie a trvala 52 týdnů.7

            Primárním cílem studie bylo celkové kombinované skóre příznaků (TCS, total combined score), jež bylo složeno z každodenního skóre symptomů (DSS, daily symptom score) a každodenního skóre medikace (DMS, daily medication score), průměrované pro období vrcholu sezóny pylu ambrosie. Další cílové parametry zahrnovaly průměrné DSS během vrcholu sezóny a během celé sezóny pylu ambrosie a průměrné DMS během vrcholu sezóny pylu ambrosie.7

            Rozmezí DSS bylo 0–18 a zahrnovalo symptomy rinokonjunktivitidy včetně čtyř nazálních symptomů (rýma, ucpaný nos, kýchání a svědění nosu) a dva oční symptomy (pocit písku/svědění očí a slzení). Každý symptom rinokonjunktivitidy byl hodnocen podle škály od 0 (žádný) do 3 (závažný). Subjekty v klinických studiích mohly používat podle potřeby symptomatickou medikaci (včetně systémových a topických antihistaminik a topických a perorálních kortikosteroidů). Škála DMS byla 0–36 a měřila se míra užití běžných nezaslepených léků na alergii. Předdefinované hodnoty (1,5–6) byly přiřazeny ke každé skupině medikace. Obecně bylo systémovým a topickým antihistaminikům přiřazeno nejnižší skóre, topickým kortikosteroidům střední skóre a perorálním kortikosteroidům nejvyšší skóre.5,7

            Za vrcholu pylové sezóny ambrosie, kdy se daly očekávat nejzávažnější příznaky, prokázalo užívání dávky SLIT 12 jednotek redukci TCS o 24 % (-2,04, 95% CI -3,3 až -0,79, p=0,002) oproti placebu, pro celou sezónu pak redukci TCS o 27 % (-1,92, 95% CI -2,95 až 0,88, p<0,001.)5,7

            Při analýze hladiny specifického IgG4 bylo zjištěno, že RAGWIZAX navodí za krátkou dobu vzestup IgG4 specifického pro pyl ambrozie a indukuje celkovou protilátkovou odpověď, přičemž dochází ke kompetici s IgE o vazbu na alergeny pylu ambrosie. Tento účinek lze pozorovat již za 4 týdny léčby.5

 

Obr. 2: Vývoj průměrného TCS v průběhu pylové sezóny ambrosie ve studii P052347


obr_2.jpg

Léčba byla dobře tolerována, nevyskytly se žádné systémové alergické reakce, život ohrožující reakce ani úmrtí. Bezpečnost byla podobná pro pacienty s astmatem i bez něj. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly lokální reakce v místě aplikace (orální pruritus, iritace hrdla, opuchnutí jazyka, svědění uší), nejčastěji v prvním týdnu používání s tendencí k postupnému ústupu obtíží.6,7

 

RAGWIZAX prokázal v klinických studiích efektivitu v léčbě ambrosií vyvolané alergické rinitidy a konjunktivitidy při dobré toleranci léčby. Tato léčba je nově možností i pro pacienty v České republice.

 

Literatura

1. Kim, H., Waserman, S., Hébert, J. et al. Efficacy and safety of ragweed sublingual immunotherapy in Canadian patients with allergic rhinoconjunctivitis. Allergy Asthma Clin Immunol 10, 1: 55, 2014.

2. Nolte, H., Hébert, J., Berman, G. et al. Randomized controlled trial of ragweed allergy immunotherapy tablet efficacy and safety in North American adults. Ann Allergy Asthma Immunol 110, 6: 450–456, 2013.

3. Efficacy and long-term safety of ragweed (Ambrosia artemisiifolia) sublingual tablet in adults with a history of ragweed-induced rhinoconjunctivitis with or without asthma (Study P05233). NCT00783198. ClinicalTrials.gov [cit. 17. 9. 2020]

4. Efficacy and long-term safety of ragweed (Ambrosia artemisiifolia) sublingual tablet (SCH 39641) in adults with a history of ragweed-induced rhinoconjunctivitis with or without asthma (Study P05234). NCT00770315. ClinicalTrials.gov [cit. 17. 9. 2020]

5. RAGWIZAX 12 SQ-Amb perorální lyofilizát. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.sukl.cz) [cit. 17. 9. 2020]

6. Hrubiško, M. Nová tableta na liečbu ambróziovej alergie je tu! Přednáška na: XXXVI. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov. Horný Smokovec, 2.–5. 10. 2019.

7. Creticos, P. S., Maloney, J., Bernstein, D. I. et al. Randomized controlled trial of ragweed allergy immunotherapy tablet in North American and European adults. J Allergy Clin Immunol 131, 5: 1342–1349, 2013.