Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Pradaxa nově i do rukou pneumologů a ftizeologů


 

Přípravek Pradaxa 150 mg (dabigatran) je dle souhrnu údajů o přípravku indikován k léčbě hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a k prevenci rekurence DVT a PE u dospělých osob a také k léčbě žilních tromboembolických příhod (VTE) a prevenci recidivujících VTE u dětí do 18 let. Další indikací tohoto přípravku je prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory.2

 

Od 1. 2. 2022 došlo ke změnám v omezeních, jež vymezují, které lékařské specializace mohou tento přípravek předepsat. Nově jej mohou předepisovat i lékaři oborů pneumologie a ftizeologie a dětská pneumologie.

 


Aktuálně je tedy úhrada a specializace předepisujících lékařů vymezena SÚKL následovně1:


Indikační omezení úhrady: Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích:

1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci), b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší dle klasifikace NYHA, věk 75 let nebo vyšší, diabetes mellitus, hypertenze.

2. léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie: a) po dobu tří měsíců, pokud rizikový faktor vzniku trombózy pominul – v případě sekundární trombózy, např. po operaci, po úrazu, po porodu, b) po dobu šesti měsíců, pokud nebyl vyvolávající faktor zjištěn, tj. jedná se o idiopatickou trombózu, c) po dobu dvanácti měsíců u nemocných s významnou trombofilií, zejména vrozenou (deficience antikoagulačně působících proteinů nebo kombinace heterozygocie mutací faktoru V a II, případně jejich samostatná homozygotní forma, pozitivita lupus antikoagulans), případně jde-li o recidivu proximální flebotrombózy nebo symptomatické plicní embolie a při zvýšeném riziku recidivy na podkladě získaného, trvajícího trombofilního stavu (hormonální léčba, kterou nelze ukončit nebo přerušit, nefrotický syndrom, chronické autoimunitní onemocnění, nespecifický střevní zánět, pokročilé stavy srdeční nebo respirační insuficience – NYHA III a IV).

 

Specializace předepisujícího lékaře:


pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie, klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie, neurologie, dětská neurologie, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie, vnitřní lékařství, hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie, geriatrie, chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie.

 

Zdroj informací

1. Pradaxa 150 mg, indikační omezení úhrady. (online: www.sukl.cz) [cit. 28. 2. 2022]

2. Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu) [cit. 28. 2. 2022]