Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Dupilumab v léčbě asthma bronchiale

Další novinky z klinických studií


 

Dupilumab je monoklonální protilátka, která inhibuje signální dráhu IL-4/IL-13, tedy interleukinů, které jsou významné v patogenezi zánětlivých onemocnění typu 2, např. atopické dermatitidy, chronické rinosinusitidy s nosní polypózou nebo asthma bronchiale. Na stránkách našeho časopisu už jsme referovali o studiích SINUS-24 a SINUS-52 (dupilumab v indikaci CRSwNP).1 Samostatný článek jsme věnovali také závěrům některých studií II. a III. fáze klinického zkoušení s dupilumabem v indikaci asthma bronchiale, konkrétně studiím DRI12544 a LIBERTY ASTHMA QUEST.2 Tento článek pokračuje v informování o dalších studiích s dupilumabem v této indikaci.


2022p_63_voyage_schema_k.png

Studie IIa fáze klinického zkoušení s názvem EXPEDITION sledovala, jaký vliv má podávání dupilumabu u pacientů s perzistujícím astmatem na známky zánětu typu 2 a prokázala pokles hladiny eozinofilů a mastocytů v submukóze dýchacích cest a snížení hodnoty FENO.3

Studie IIb fáze DRI12544 měla za primární cíl stanoveno ovlivnění FEV1 u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem s výchozí hodnotou eozinofilie přinejmenším 300 eozinofilů/ml. Výsledky prokázaly signifikantní zvýšení FEV1, ale také snížení roční míry exacerbací o 70–70,5 %.4,5

Studie QUEST, která byla součástí programu s názvem LIBERTY ASTHMA v rámci III. fáze klinického zkoušení, sledovala 1 902 pacientů po dobu 52 týdnů. Primárním endpointem této studie byla roční míra těžkých exacerbací astmatu (za 52 týdnů) a absolutní změna FEV1 ve 12. týdnu studie. Těžké exacerbace byly při léčbě dupilumabem 200 mg QW sníženy o 47 %. Při hodnocení dávky 300 mg QW u pacientů s výchozí počtem eozinofilů v krvi nad 300 buněk/µl bylo dosaženo dokonce relativního poklesu těžkých exacerbací astmatu o 65,8 %. Potvrzen byl také pozitivní vliv na plicní funkce (FEV1). Nejvyšší přínos byl pozorován u pacientů s vyšší vstupní hodnotou eozinofilů nebo FENO.2,6,7


dupixent_uspech-zena_muz_orez.png

LIBERTY ASTHMA VENTURE


 

Studie VENTURE byla mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná klinická studie III. fáze klinického zkoušení. V této studii byli zařazeni pacienti s astmatem, jejichž léčba vyžadovala užití systémových kortikosteroidů. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda přidání terapie dupilumabem pomůže snížit dávku systémových kortikosteroidů (SKS).8,9

            Ve studii bylo zařazeno celkem 210 pacientů ve věku od 12 let, s minimálně rok trvajícím astmatem, kteří v posledních šesti měsících užívali systémové kortikosteroidy v dávce adekvátní 5–35 mg prednisonu denně. Jednalo se pochopitelně o pacienty užívající vysoké dávky inhalačních kortikosteroidů a LABA nebo LAMA bronchodilatační terapii. Jejich vstupní prebronchodilatační hodnota FEV1 musela být pod 80 % n.h. (u adolescentů pod 90 % n.h.). Průměrný věk činil 51,3 ± 12,6 let, trvání astmatu 20 ± 14 let, 81 % nikdy nekouřilo, průměrná roční míra těžkých exacerbací za předchozí rok byla 2,09 ± 2,16, 89 % užívalo vysoké dávky SKS, pre-dose FEV1 na počátku studie byla 1,58 ± 0,57 l, průměrná FEV1 na počátku studie 52,18 ± 15,18 % n.h., průměrné FENO 37,6 ± 31,38 ppb, průměrná hodnota IgE 431 ± 776 IU/ml, průměrná hodnota eozinofilů v krvi 347 ± 307 buněk/μl.8,9

            V rámci studie byli pacienti randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání dupilumabu v dávce 300 mg každé dva týdny (QW) (s počáteční dávkou 600 mg) nebo placeba. Dupilumab byl přidán k dosavadní léčbě astmatu, pacienti byli stratifikováni podle velikosti užívané dávky SKS (nad a pod 10 mg/den). V rámci studie byla postupně snižována dávka SKS každé 4 týdny. Kritériem snižování SKS na minimální potřebnou dávku bylo, aby nedocházelo ke klinicky významným změnám v Asthma Control Questionnaire (ACQ-5).8,9

            Za primární cíl studie byla vybrána procentní redukce dávky systémových kortikosteroidů ve 24. týdnu studie (po 20. týdnu studie již nebylo povoleno snižování dávky SKS) oproti dávce při vstupu do studie. U pacientů, u kterých došlo k exacerbaci astmatu, byla za nejnižší dávku považována dávka o jeden stupeň vyšší. Mezi sekundárními cíli najdeme podíl pacientů, kteří ve 24. týdnu studie dosáhli alespoň 50% redukce dávky SKS, podíl těch, kdo snížili dávku SKS alespoň o 5 mg/den, roční míru těžkých exacerbací astmatu a změnu FEV1.8,9

            Při zachování kontroly astmatu mohla být dávka systémových kortikosteroidů redukována o 70,1 ± 4,9 % na dupilumabu a o 41,9 ± 4,6 % na placebu (p < 0,001). Statisticky signifikantní rozdíly byly dosaženy i pro výsledky sekundárních sledovaných cílů. Redukce dávky SKS alespoň na polovinu výchozí dosáhlo 80 % pacientů vs. 50 % pacientů (dupilumab vs. placebo). 48 % pacientů na dupilumabu (25 % pacientů na placebu) zcela vysadilo dávku SKS.8,9

            Navzdory snížení dávky SKS ve skupině s dupilumabem byla dosažena o 59 % nižší četnost těžkých exacerbací astmatu (95% CI 37–74) a o 0,22 l vyšší hodnota FEV1 (95% CI 0,09–0,34).8,9


Obr. 2: Redukce dávky systémových kortikosteroidů ve studii VENTURE8


ap_2022_14_venture_obr2.png

Obr. 3: Změna prebronchodilatační FEV1 ve studii VENTURE8


ap_2022_14_venture_obr3.png

Obr. 4: Redukce SKS v závislosti na vstupní hodnotě eozinofilů v krvi, studie VENTURE8


ap_2022_14_venture_obr4.png

Incidence nežádoucích účinků byla obdobná v obou skupinách (62 % dupilumab, 64 % placebo). Nejčastějším nežádoucím účinkem byla virová infekce horních cest dýchacích (9 % dupilumab, 18 % placebo), bronchitida (7 % vs. 6 %), sinusitida (7 % vs. 4 %) a chřipka (3 % vs. 6 %). V případě dupilumabu byla častěji pozorována reakce v místě vpichu (9 % vs. 4 %) a transientní eozinofilie (14 % vs. 1 %).8,9

 


Studie VENTURE ukázala, že u pacientů s astmatem léčených systémovými kortikosteroidy je přidání dupilumabu do léčby schopno snížit významně dávku systémových kortikosteroidů (ev. je i zcela vysadit), při současném snížení četnosti těžkých exacerbací, zlepšení plicních funkcí reprezentovaných FEV1 a kontroly astmatu.


 


Literatura


 

1. Dupilumab a chronická rinosinusitida s nosními polypy. Studie SINUS-24 a SINUS-52. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 17, 1: 38–39, 2020. (online: https://pneumologie.kazuistiky.cz/studie-sinus-24-a-sinus-52/)

2. Dupilumab v léčbě asthma bronchiale. Výsledky a závěry studií DRI12544 a LIBERTY ASTHMA QUEST. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 18, 1: 27–31, 2021.

3. Evaluation of dupilumab's effects on airway inflammation in patients with asthma (EXPEDITION). NCT02573233. ClinicalTrial.gov (online: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02573233?term=EXPEDITION&phase=1&draw=2&rank=2) [ 29. 6. 2022]

4. Wenzel, S., Castro, M., Corren, J. et al. Dupilumab efficacy and safety in adults with uncontrolled persistent asthma despite use of medium-to-high-dose inhaled corticosteroids plus a long-acting β2 agonist: a randomised double-blind placebo-controlled pivotal phase 2b dose-ranging trial. Lancet 388, 10039: 31–44, 2016.

5. An evaluation of dupilumab in patients with moderate to severe uncotrolled asthma. NCT01854047. ClinicalTrials.gov (online: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01854047?term=DRI12544&draw=2&rank=2) [ 29. 6. 2022]

6. Evaluation of dupilumab in patients with persistent asthma (Liberty Asthma Quest). NCT02414854. ClinicalTrials.gov (online: www.clinicaltrials.gov) [ 26. 3. 2021]

7. Castro, M., Corren, J., Pavord, I. D. et al. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma. N Engl J Med 378, 26: 2486–2496, 2018.

8. Rabe, K. F., Nair, P., Brusselle, G. et al. Efficacy and safety of dupilumab in clucocorticoid-dependent severe asthma. N Engl J Med 378, 26, 2018.

9. Evaluation of dupilumab in patients with severe steroid dependent asthma (VENTURE). NCT02528214. ClinicalTrials.gov (online: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02528214?term=NCT02528214&draw=2&rank=1) [ 6. 2022]