Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Články


02.11.2023

23. kongres ČPFS v Brně

obrazek_0_baner.png


21.–23. září 2023 se v brněnském Orea Congress hotelu sešli pneumologové z České a Slovenské republiky na výroční odborné konferenci. Více než 110 přednášek, několik workshopů, bohatá doprovodná výstava a několik set účastníků jsou klíčová fakta o rozsahu konference. Významné zastoupení měla především tématika diagnostiky a léčby astmatu, CHOPN, pneumoonkologických onemocnění a bronchologie, samostatné bloky ale byly věnovány také cystické fibróze, hrudní chirurgii a dalším problematikám. O perfektní organizaci na místě se postarala agentura TA-SERVICE z Brna. Nakladatelství GEUM patřilo mezi mediální partnery akce a Kazuistiky v APORL byly zastoupeny svým prezentačním stánkem na doprovodné výstavě firem. Dovolujeme si přinést také několik odborných postřehů z programu konference.

 

Obr. 1: Odborný garant konference doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

sova_foto1.jpg

Péče o pacienty s těžkým astmatem v ČR


Péče o pacienty s těžkým refrakterním astmatem (TRA) resp. obtížně léčitelným astmatem (OLA) je stále více soustřeďována do Národních center léčby těžkého astmatu (NCTA). Do takového centra by měl být – dle národních doporučených postupů – odeslán každý astmatik, jehož onemocnění se při nejlepší snaze nedaří uvést pod kontrolu maximální standardní léčbou.2 Podle statistik je asi 24 % všech pacientů léčeno antiastmatickou terapií ve stupni 4 nebo 5 dle GINA (Global Initiative for Asthma) a 17 % pacientů má obtížně léčitelné astma (krok 4 a 5 GINA a současně špatnou kontrolu příznaků). 3,6 % pacientů má těžké refrakterní astma, tzn. je léčeno v kroku 4 a 5 dle GINA při dobré adherenci a technice inhalace a současně u nich přetrvává špatná kontrola příznaků astmatu.5,7

V roce 2023 funguje v naší republice na alergologických a pneumologických pracovištích celkem 15 center NCTA, která pečují o 1 968 pacientů s TRA/OLA. Počet pacientů s touto diagnózou dispenzarizovaných v těchto centrech rok od roku narůstá, v roce 2019 se jednalo o 966 pacientů, v roce 2021 již 1 251 pacientů, v roce 2022 celkem 1 700 pacientů. Aktuálně se v těchto centrech stará o pacienty celkem 52 lékařů, což je o 10 více než v loňském roce. Centra jsou zřizována většinou při větších zdravotnických pracovištích, aby mohla naplnil náročné technické, materiální i personální požadavky na péči a mezioborovou spolupráci při léčbě pacienta. Je známou skutečností, že právě nevelký podíl pacientů s těžkým refrakterním astmatem generuje významnou část nákladů na péči o astma.

NCTA jsou také pracovišti, která mohou indikovat moderní biologickou léčbu určenou pro TRA. Ta je dnes již reprezentována celou řadou účinných biologik – omalizumabem (Xolair), mepolizumabem (Nucala), benralizumabem (Fasenra), reslizumabem (Cinqaero), dupilumabem (Dupixent) a nově také tezepelumabem (Tezspire). Jak se zvyšuje dostupnost biologické léčby, zvyšují se i počty pacientů nasazených v centrech na tuto léčbu (dnes jde o více než polovinu pacientů dispenzarizovaných v těchto centrech). Jestliže počet pacientů s astmatem léčených biologickou léčbou činil v roce 2021 753 osob a v roce 2022 923 osob, k 31. květnu 2023 překročil jejich počet tisícovku (1 036 osob). Nejvíce astmatiků je léčeno omalizumabem (299), mepolizumabem (374) a benralizumabem (243), rychle roste počet pacientů na dupilumabu (102 osob), který získal úhradu později. Už se objevují první zkušenosti s nově registrovaným tezepelumabem (8 osob), nižší zůstává počet pacientů na intravenózně aplikovaném reslizumabu (10 osob). U 147 (ze 1 036 celkem, tj. 14,2 %) pacientů už mají lékaři z center zkušenosti i se změnou léčby (switch) z jednoho biologického léků na jiný, u 1,8 % pacientů jde dokonce o switch vícenásobný.1

S rostoucím zatížením center se zvyšuje i čekací doba na vyšetření pro nového pacienta v NCTA. Ta v roce 2023 narostla na průměrně 7,4 týdne, nicméně podle zatíženosti centra se může lišit od 2 po 24 týdnů. V roce 2023 byl vydán společný (ČSAKI a ČPFS) doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu. V první části, určené především lékařům v terénní pneumologické a alergologické praxi, shrnuje postup a podmínky odeslání pacientů s těžkým astmatem do center NCTA. Druhá část je pak věnována samotným doporučením diagnostiky a péče o těžké astma přímo v centrech léčby těžkého astmatu. Tento doporučený postup také přehledně zmapoval klinické a laboratorní biomarkery významné při indikaci jednotlivých biologik v léčbě astmatu (viz obr. 2).2


Obr. 2: Klinické a laboratorní biomarkery a biologika při léčbě těžkého astmatu2


obr2-1.png
obr2-2.png

Tezepelumab – první zkušenosti


Tezepelumab je monoklonální protilátka (IgG2λ) namířená proti thymickému stromálnímu lymfopoetinu (TSLP), která brání interakci TSLP s receptorem. Blokování TSLP tezepelumabem snižuje široké spektrum biomarkerů a cytokinů spojených se zánětem dýchacích cest – jedná se o eozinofily v krvi i submukóze dýchacích cest, IgE, FeNO, IL-5 i IL-13 a další. V EU i ČR je nově tezepelumab registrován pod názvem Tezspire. Na stránkách našeho časopisu postupně mapujeme výsledky klinických studií II./III. fáze klinického zkoušení (CASCADE, PATHWAY, SOURCE, DESTINATION, NAVIGATOR...).4 Nejen výsledky těchto studií, ale především první zkušenosti s terapií tezepelumabem u reálných pacientů v ČR prezentovala ve své přednášce MUDr. L. Heribanová na letošní výroční konferenci ČPFS. V závěru svého sdělení shrnula doporučení, kdo je vhodným pacientem k indikování terapie tezepelumabem. Podle autorky by se mělo jednat o pacienta, který má těžké astma a (navzdory vysokým dávkám inhalačních kortikosteroidů a další přídatné léčbě) také časté exacerbace astmatu. Jde tedy o pacienty s trvající aktivitou zánětu dýchacích cest, s lehko akcentovatelným zánětem dýchacích cest a astmatiky se symptomy v důsledku bronchiální hyperreaktivity. Prediktivní faktory dobré odpovědi na léčbu zahrnují u tezepelumabu, podobně jako u řady dalších biologik, vyšší počet eozinofilů v krvi a vyšší FeNO. Úhradová kritéria tezepelumabu zatím nejsou známa.3

 

 

CHOPN a zvýšené kardiovaskulární riziko


Až 39 % úmrtí pacientů s CHOPN je způsobeno kardiovaskulárními příčinami. Nezávisle na věku, pohlaví nebo kuřáctví je přítomnost CHOPN u pacientů spojena s 2–3násobně zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Těžké exacerbace CHOPN zvyšují riziko akutní kardiovaskulární příhody v následujících 12 měsících po exacerbaci 3–5násobně oproti obdobím bez exacerbace.8,9

Potenciální mechanismy kardiopulmonálního rizika způsobeného CHOPN identifikoval ve své přednášce6 MUDr. Ondřej Zela – jsou jimi zánět, hyperinflace a hypoxemie. Zánět v plicích může spustit systémový zánět vedoucí k aterotrombóze v srdci a cévách. Hyperinflace stlačuje srdce, brání pumpování krve a okysličení a vede ke snížení tolerance zátěže. Hypoxická vazokonstrikce v plicích může způsobit plicní hypertenzi, která může vést k selhání pravého srdce a snížit srdeční výdej. Exacerbace CHOPN jsou prekurzorem plicních a srdečních příhod a katalyzátorem zánětu, hyperinflace a hypoxemie. Optimalizace léčby CHOPN tak může vést nejen k ochraně plic, ale i kardiovaskulárního systému pacientů.6

 

 

Nová očkovací látka


MUDr. I. Čierná Peterová zdůraznila ve své přednášce, že v rukou pneumologů je při prevenci k dispozici nejen propagace nekouření a zdravého životního stylu, ale také několik vakcinačních programů. Již od roku 1953 mohou pneumologové v ČR očkovat proti tuberkulóze, od roku 2016 proti chřipce, od roku 2018 proti pneumokokům a rok 2021 přinesl možnost očkovat proti covidu-19.10

V rámci sympozia společnosti GlaxoSmithKline byla představena nová vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV). RSV infekce patří mezi respirační infekce, imunitní odpověď po přirozené infekci je neúplná a krátkodobá. U starších osob pak existuje riziko závažného průběhu infekce RSV. Nová vakcína Arexvy je určena pro prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobeného respiračním syncytiálním virem u dospělých osob ve věku od 60 let. Podle údajů z registru SÚKL je dostupná od července tohoto roku.11

 

 

Pneumologové bilancovali a oceňovali


V rámci 23. kongresu ČPFS a SPFS v Brně zazněla tradiční bilance činnosti odborných společností, zprávy z výboru ČPFS přednesla předsedkyně společnosti prof. Koziar Vašáková. Připomněla hlavní činnosti, na které se zaměřuje činnost výboru, a podrobněji představila aktuální meziroční výsledky projektu celoplošného screeningu rakoviny plic.

ČPFS tradičně využila výroční kongres také k ocenění zasloužilých členů. Čestné členství v ČPFS získala doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. a čestné členství ČLS JEP pak prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. a doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. Zlatou pamětní medaili ČLS JEP obdržel prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Slovenští kolegové memorovali nestorku slovenské dětské pneumologie prim. Levickou čestnou cenou akademika T. R. Niederlanda.


Pneumologové bilancovali a oceňovali


V rámci 23. kongresu ČPFS a SPFS v Brně zazněla tradiční bilance činnosti odborných společností, zprávy z výboru ČPFS přednesla předsedkyně společnosti prof. Koziar Vašáková. Připomněla hlavní činnosti, na které se zaměřuje činnost výboru, a podrobněji představila aktuální meziroční výsledky projektu celoplošného screeningu rakoviny plic.

ČPFS tradičně využila výroční kongres také k ocenění zasloužilých členů. Čestné členství v ČPFS získala doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. a čestné členství ČLS JEP pak prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. a doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. Zlatou pamětní medaili ČLS JEP obdržel prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Slovenští kolegové memorovali nestorku slovenské dětské pneumologie prim. Levickou čestnou cenou akademika T. R. Niederlanda.

 

Obr. 3: Docentka Martina Doubková přebírá čestné členství pneumologické společnosti

doubkova_3.jpg

Literatura


1. Voláková, E. Péče o pacienty s těžkým astmatem v ČR v roce 2023. Přednáška na: 23. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, 21.–23. září 2023.

2. Teřl, M., Sedlák, V., Krčmová, I. Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Semily: GEUM, 2023.

3. Heribanová, L. Tezepelumab – první zkušenosti. Přednáška na: 23. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, 21.–23. září 2023.

4. Tezepelumab – novinka v léčbě těžkého astmatu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 20, 2: 22–23, 2023.

5. Heribanová, L. Nový horizont biologické léčby astmatu. Přednáška na: 23. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, 21.–23. září 2023.

6. Zella, O. Co spojuje plíce a srdce u pacientů s CHOPN. Přednáška na: 23. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, 21.–23. září 2023.

7. Hekiing, P.-P. W., Wener, R. R., Amelink, M. et al. The prevalence of severe refractory asthma. J Allergy Clin Immunol 135, 4: 896–902, 2015.

8. Müllerova, H, Agusti, A., Erqou, S., Mapel, D. W. Cardiovascular comorbidity in COPD: systematic literature review. Chest 144, 4: 1163–1178, 2013.

9. Reilev, M., Pottegard, A., Lykkegaard, J. et al. Increased risk o major adverse cardiac events following the onset of acute exacerbations of COPD. Respirology 24, 12: 1183–1190, 2019.

10. Čierná Peterová I. Novinky v očkování pro Vaše pacienty. Satelitní sympozium GSK. Přednáška na: 23. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, 21.–23. září 2023.

11. Arexvy, vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV). (online: www.sukl.cz) [cit. 26. 9. 2023]