Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Články


21.12.2023

Actair – výsledky dlouhodobého sledování účinnosti a bezpečnosti

Kazuistiky v APORL, článek 2023P_45


 


Alergie na roztoče je uváděna jako jedna z hlavních příčin rozvoje alergické rýmy a astmatu. Předpokládá se, že senzibilizována na alergeny roztočů jsou 1–2 % světové populace. U nás jsou z alergologického hlediska významní především roztoči bytového prachu (HDM, house dust mites), zejména Dermatophagoides farinae a D. pteronyssinus.3

Alergenová imunoterapie (AIT) je unikátní a nenahraditelná biologická léčebná modalita v alergologii, která je v ČR exkluzivně v rukou specialistů oboru alergologie a klinická imunologie. AIT podávaná po dobu minimálně 3, resp. 3–5 let, je jediný kauzální imunomodulační léčebný postup doporučený dle medicíny založené na důkazech k navození tolerance příčinného alergenu v případě inhalačních typů alergií u pacientů s alergickou rýmou a průduškovým astmatem.4

V minulém čísla našeho časopisu jsme podrobněji referovali o nové možnosti pro léčbu středně těžké a těžké alergické rinokonjunktivitidy způsobené roztoči domácího prachu (Actair) a zmapovali jsme výsledky klinických studií s touto sublinguální imunoterapií (SLIT).5 V aktuálním článku doplňujeme předchozí sdělení o zajímavé výsledky ze čtyřletého sledování bezpečnosti a účinnosti tohoto přípravku, které bylo realizováno v Japonsku a publikováno v letošním roce.1

 

Jednalo se o prospektivní, neintervenční, observační průzkum, který byl realizován v Japonsku (116 pracovišť) po uvedení přípravku Actair do klinické praxe. V minulosti byly publikovány výsledky za dvouleté sledování, aktuálně jsou k dispozici již data za čtyřleté užití přípravku (2015–2021).1

Do sledování byli zařazeni pacienti s alergickou rinitidou způsobenou alergeny roztočů, u nichž byla zahájena léčba sublinguálními tabletami HDM. Pacienti byli sledováni i po přerušení léčby nejméně po dobu jednoho roku. Vyhodnocení léčby proběhlo po šesti měsících terapie a dále po 1, 2, 3 a 4 letech léčby, při přerušení/ukončení léčby a nejméně rok po ukončení léčby.1

První dávku pacienti užili pod dohledem lékaře (se sledováním ještě 30 minut po podání), po fázi postupného zvyšování dávky (100 IR 1. den, 200 IR 2. den a 300 IR 3. den) následovala udržovací fáze, během níž pacienti užívali sublinguální tabletu HDM 300 IR jednou denně.1

Bezpečnost byla hodnocena na základě výskytu nežádoucích účinků během sledovaného období. Pro hodnocení účinnosti byla zaznamenávána lékaři závažnost alergické rinitidy na pětibodové škále (0 asymptomatická, 1 mírná, 2 středně závažná, 3 závažná až 4 velmi závažná), sledována byla průměrná změna závažnosti rinitidy oproti výchozímu stavu a také podíl pacientů v každé kategorii závažnosti. Sami pacienti pak hodnotili efektivitu léčby oproti výchozímu stavu pomocí pětibodové škály PGI-I (Patient Global Impression of Improvement). Pacienti, kteří ukončili terapii pro zlepšení příznaků déle než po roce terapie – ale méně než po třech letech od zahájení léčby – byli hodnoceni z hlediska účinnosti terapie pomocí PGI-I až dva roky po ukončení léčby.1

Soubor pro hodnocení bezpečnosti zahrnoval všechny pacienty, kteří dostali alespoň jednu dávku přípravku. Soubor pro hodnocení účinnosti zahrnul pacienty, u kterých byla alespoň jednou hodnocena účinnost. Z hlediska bezpečnosti bylo hodnoceno 538 pacientů a z hlediska účinnosti 383 pacientů. 27 pacientů ukončilo léčbu po 1–3 letech z důvodu zlepšení příznaků. Soubor pro analýzu účinnosti se podstatně nelišil od souboru pro hodnocení bezpečnosti, pokud jde o pohlaví, věk, komorbidity a denní dávku. Přibližně dvě třetiny pacientů byly ve věku 15 až 64 let, většina pacientů měla dlouhodobou anamnézu alergické rinitidy způsobené alergeny roztočů (přibližně 50 % nad 5 let). 17 % pacientů mělo současně alergickou konjunktivitidu a 15 % astma. 85 % pacientů mělo kromě alergie na roztoče prokázanou i další alergii. 66 % pacientů mělo skóre CAP-RAST ≥ 3.1

Hlavním důvodem pro přerušení/ukončení léčby v prvním měsíci byly nežádoucí účinky, od tří měsíců léčby se hlavním důvodem stalo nedostavení se k návštěvě nemocnice k vyhodnocení. Počet pacientů, kteří přerušili léčbu z důvodu symptomatického zlepšení se začal zvyšovat po 18 měsících, a to ze 4 % po 18 měsících na 12 % po 48 měsících. Míra pokračování terapie činila 49,3 % po 24 měsících, 36,6 % po 36 měsících a 29,2 po 48 měsících.1

Konkomitantní léčba alergické rinitidy dalšími léky klesla z 66 % na počátku na 43,3 % po čtyřech letech u pacientů s dostupnými údaji.1

Podíl pacientů s těžkými symptomy alergické rinitidy se snížil ze 46,4 % na počátku na 1 % po 4 letech nepřetržitého užívání. Podíl asymptomatických pacientů se zvýšil z 0,3 % (1/317) na počátku léčby na 57,7 % (60/104) po čtyřech letech a podíl pacientů s pouze mírnými příznaky alergické rinitidy se zvýšil z 6,6 % na 37,5 % pacientů.1

Průměrné skóre závažnosti rinitidy činilo na počátku léčby 2,5 ± 0,8 a zlepšovalo se po celou dobu léčby tabletami 300 IR HDM. Průměrná změna tohoto skóre oproti výchozí činila -1,1 ± 0,8 bodu po šesti měsících, -1,4 ± 0,8 bodu po roce, -1,6 ± 0,9 po dvou letech, -1,9 ± 1,1 bodu po třech letech a -2,1 ± 1,0 po čtyřech letech. Výsledky byly ve všech hodnocených časových bodech signifikantní (p < 0,0001).1

Podíl hodnotitelných pacientů, kteří uvedli alespoň mírné zlepšení oproti výchozí hodnotě ve škále PGI-I, byl 83,8 % po šesti měsících (237/283) a 95,6 % po 4 letech (83/113).1

U pacientů, kteří přestali 300 IR HDM tablety užívat z důvodu zlepšení příznaků (n = 16) bylo při vyhodnocení po více než roce od ukončení léčby (medián 24 měsíců, rozmezí 13–36 měsíců) ve všech případech zaznamenáno mírné nebo podstatné zlepšení oproti výchozímu stavu.1


Obr. 1: Skóre závažnosti rinitidy – vývoj v čase1

Obr. 2: Hodnocení efektivity léčby pacienty pomocí PGI-I skóre1


ap_2023_14_obr1.jpg
ap_2023_14_obr2.jpg

Během čtyř let sledování nebyly hlášeny žádné případy šoku a anafylaxe. 29 % pacientů zaznamenalo nějaký nežádoucí účinek. S výskytem častějším než u 2 % pacientů byly zaznamenány svědění v ústech (3,7 %), podráždění hrdla (3,4 %), zduření úst (3 %), otok úst (2,8 %), svědění uší (2,6 %). Pouze tři nežádoucí účinky byly hodnoceny jako závažné, všechny se zotavením (bolest břicha, bolest na hrudi, astma).1

Většina nežádoucích účinků byla časná a vyskytla se do jednoho měsíce od zahájení léčby a jednalo se o lokální reakce. 5,6 % nových nežádoucích účinků bylo hlášeno mezi 2. a 4. rokem sledování. U 94,4 % nežádoucích účinků došlo k jejich vymizení nebo zlepšení (ve většině do měsíce od výskytu).1

 

 

Závěr


Přestože národní i mezinárodní guidelines doporučují délku trvání AIT alespoň tři roky, jen málo studií dosud mohlo ukázat efektivitu a bezpečnost SLIT delší než dva roky souvislého užívání. Japonská studie přináší tato data za období čtyř let.

Toto poregistrační sledování ukázalo, že významných změn v symptomech rinitidy bylo dosahováno po celé čtyři roky užívání a docházelo k jejich postupnému zlepšování po celé období. Procento pacientů bez příznaků alergické rýmy se zvýšilo z 0,3 % před léčbou na 57,7 % po čtyřech letech užívání. Podíl pacientů, kteří vnímali, že se jejich alergická rýma podstatně zlepšila ve srovnání s obdobím před léčbou, se zvýšilo z 22,3 % po šesti měsících na 73,5 % po čtyřech letech. Konkomitantní léčba dalšími antialergickými léky se snížila přibližně o třetinu.

Přibližně polovina pacientů dosáhla alespoň dvouletého období nepřerušované léčby a u části pacientů bylo důvodem předčasného přerušení léčby zlepšení symptomů (to se týká i části pacientů, kteří byli ztraceni ze sledování kvůli nedostavení se k vyhodnocení). Pacienti, kteří ukončili léčbu, protože se jejich příznaky zlepšily, vnímali přínos i o jeden až dva roky později.

Méně než třetina pacientů (29 %) zaznamenala nežádoucí účinky léčby. Nežádoucí účinky byly především lokální, tři čtvrtiny se vyskytly během prvního měsíce léčby a většina z nich buď odezněla, nebo se rychle zlepšila. Nebyly zaznamenány žádné případy šoku nebo anafylaxe. Nebyly zachyceny žádné známky ohrožení bezpečnosti u speciálních populací, jako jsou děti, starší osoby nebo těhotné ženy.

 

Klíčová slova:     alergie     alergická rinitida     alergenová imunoterapie     Actair


Literatura


1. Okamoto, Y., Kato, M., Ishii, K. et al. Safety and effectiveness of a 300 IR house dust mite sublingual tablet: descriptive 4-year final analysis of a post-marketing surveillance in Japan. Immunotherapy Epub 20. 9. 2023.

2. Special drug use-results survey for ACTAIR sublingual tablets (long-term use). UMIN000042840. UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR). (online: https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/index.cgi) [cit. 1. 11. 2023]

3. Rybníček, O., Seberová, E. Průvodce alergenovou imunoterapií. Doporučení České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. 3. přepracované vydání. Praha: Tigis, 2021. (online: https://www.csaki.cz/dokumenty/Pruvodce_IT.pdf) [cit. 1. 11. 2023]

4. Krčmová, I., Čáp, P., Kučera, P. et al., pracovní skupina AIT při ČSAKI. Stanovisko odborné společnosti ČSAKI ČLS JEP k sublingvální alergenové imunoterapii v léčbě inhalačních alergií. 10. 5. 2022 (online: https://www.csaki.cz/dokumenty/SLIT_stanovisko.pdf) [cit. 1. 11. 2023]

5. Actair ve světle klinických studií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 20, 3: 22–24, 2023.

 

Ilustrační obrázek využit z databáze Pixabay (designed by Pixabay, www.pixabay.com).