Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Dupixent – kazuistika

lain_terl.png

Dupilumab v léčbě těžkého eosinofilního alergického astmatu u pacienta s atopickou dermatitidou


Martina Kulířová, Vratislav Sedlák

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové


Souhrn


Těžké nekontrolované asthma bronchiale výrazně snižuje kvalitu života nemocných. Zlom pro pacienty i jejich ošetřující lékaře znamenal příchod biologické terapie, která má potenciál zlepšit kvalitu života pacientů a kontrolu astmatu, snížit počet exacerbací a redukovat dávku chronické kortikoterapie. Pro pacienty s eosinofilním astmatem je v České republice k dispozici od roku 2019 dupilumab – monoklonální protilátka cílená proti alfa podjednotce receptoru pro interleukin-4, která blokuje efekt interleukinu 4 a 13, které hrají důležitou roli v patogenezi zánětu typu 2. V kazuistice popisujeme případ mladého muže s těžkým eosinofilním alergickým astmatem a atopickou dermatitidou, u kterého terapie dupilumabem vedla ke zlepšení kontroly astmatu, redukci exacerbací a zároveň k výraznému zlepšení atopické dermatitidy.

Klíčová slova


asthma bronchiale

biologická léčba

interleukin-4

interleukin-13

dupilumab


Summary


Dupilumab in the therapy of severe allergic asthma in a patient with atopic dermatitis

Severe persistently uncontrolled asthma is associated with reduced quality of life. Add-on treatment with biologics meant a reversal in severe asthma therapy as it leads to better quality of life, reduced risk of exacerbations, better control of asthma symptoms and reduction of a dose of long-term oral glucocorticoid therapy. Since 2019 anti-IL-4 receptor alpha subunit antibody dupilumab has been available in the Czech Republic. It blocks the effect of interleukin-4 and interleukin-13, which play an important role in type 2 inflammation. In this case we present a patient with severe eosinophilic asthma and atopic dermatitis who has been treated with dupilumab. This therapy has led to a reduction of asthma exacerbations, amelioration of atopic dermatitis and better quality of life.

Keywords


bronchial asthma

biologic therapy

interleukin-4

interleukin-13

dupilumab


Úvod


Bronchiální astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je charakterizované bronchiální hyperreaktivitou, primárně reverzibilní obstrukcí dýchacích cest a variabilními příznaky od dušnosti a kašle po pískání při výdechu a tíhu na hrudi. Těžké astma postihuje až 10 % dospělých a 2,5 % dětských astmatiků, celosvětově pak astmatem trpí více než tři sta milionů pacientů.1,2 Pacienti s těžkým astmatem mají vyšší riziko rozvoje ireverzibilní bronchiální obstrukce, vyšší riziko exacerbací astmatu vč. hospitalizací a úmrtí a snížené kvality života. Těžké astma je rovněž spojeno s vysokou finanční zátěží zdravotnického systému.1,3,4 Přidání biologické léčby zvažujeme u pacientů s těžkým nekontrolovaným astmatem, kteří trpí opakovanými exacerbacemi s nutností podání systémových kortikoidů i přes maximální terapii astmatu nebo u nichž je k zajištění kontroly astmatu nezbytné dlouhodobě systémovou kortikoterapii podávat.1,2

V České republice je v současné době k dispozici šest biologik, která lze indikovat pacientům s těžkým astmatem. Do loňského roku byly všechny dostupné preparáty cíleny proti zánětu typu 2 a tedy určeny pouze pro pacienty s eosinofilním astmatem. Od letošního roku je k dispozici i tezepelumab, který lze indikovat rovněž u pacientů s těžkým noneosinofilním astmatem. Biologika zaměřená proti cytokinům, které se uplatňují v patogenezi zánětu typu 2, jsou cílena proti interleukinům 4, 5 a 13 (dupilumab, mepolizumab, reslizumab a benralizumab) nebo proti imunoglobulinu E (omalizumab). Prvním biologikem užívaným v indikaci alergického eosinofilního astmatu byl omalizumab, který byl na trh uveden v roce 2008. O necelým deset let později se objevila skupina monoklonálních protilátek cílících na interleukin-5 nebo receptor pro interleukin-5 (mepolizumab, reslizumab a benralizumab) a konečně v roce 2019 byla na evropský trh uvedena anti-IL-4Rα monoklonální protilátka dupilumab. Nejnovějším preparátem dostupným od roku 2023 i v České republice je tezepelumab – monoklonální protilátka zaměřená proti tymickému stromálnímu lymfopoetinu (TSLP), který stojí na vrcholu zánětlivé kaskády astmatu a lze tedy jeho účinnost očekávat i u noneosinofilního astmatu.1,2,5–7 Přehled dostupných biologik indikovaných u těžkého astmatu je shrnut v tabulce č. 1.

Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka zaměřená proti alfa podjednotce receptoru pro interleukin-4, přičemž tento receptor je sdílen interleukinem-4 a interleukinem-13 a dupilumab tak inhibuje efekt obou těchto cytokinů. Blokádou tohoto receptoru dochází k potlačení alergického a eosinofilního zánětu. Je zabráněno migraci eosinofilů do tkání, aktivaci Th2 lymfocytů a izotypovému přesmyku směrem k produkci IgE.8–10

Dupilumab u pacientů s astmatem snižuje roční výskyt exacerbací o 50 % a zlepšuje plicní funkce.11 Kontrola astmatu ani kvalita života se ve studii u pacientů užívajících dupilumab statisticky signifikantně nezlepšila, nicméně zlepšení kontroly astmatu bylo evidováno dle post-hoc analýzy u pacientů se vstupní hladinou eosinofilů v periferní krvi nad 500/µl.11,12 Jiná post-hoc analýza prokázala účinnost dupilumabu rovněž u pacientů s eosinofilním nealergickým astmatem.13 Terapie dupilumabem může vést k redukci chronické systémové kortikoterapie, Rabe et al. prokázali redukci dávky chronické kortikoterapie o 70 % u pacientů léčených dupilumabem oproti 42 % u pacientů užívajících placebo. Redukci kortikoterapie bylo možné provést u 80 % pacientů léčených dupilumabem a u 50 % dostávajících placebo.14

V České republice získal dupilumab úhradu z veřejného zdravotního pojištění od 1. 3. 2022 a je indikován u dospělých pacientů s těžkým eosinofilním astmatem, kteří v posledním roce prodělali minimálně čtyři akutní exacerbace astmatu nebo kteří k zajištění kontroly astmatu vyžadují systémovou kortikoterapii (úhradová kritéria pro léčbu dupilumabem jsou uvedena v tabulce č. 2). Těžká exacerbace je definována jako akutní zhoršení astmatu vyžadující minimálně třídenní terapii systémovými kortikoidy (či jejich navýšení).15 Iniciální dávka dupilumabu v indikaci těžkého eosinofilního astmatu je 400 mg následovaná 200 mg subkutánně ve dvoutýdenních intervalech. U kortikodependentních pacientů, u pacientů s komorbidní středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou nebo u dospělých pacientů s komorbidní těžkou chronickou rinosinusitidou s nosní polypózou (CRSwNP) podáváme úvodní dávku 600 mg následovanou 300 mg každé dva týdny. Mezi nejčastější vedlejší účinky patří lokální reakce v místě vpichu (až 15 % pacientů) a přechodná eosinofilie periferní krve dosahující i hodnot přes 3 000/µl (až 14 % pacientů). Mezi další schválené indikace dupilumabu patří i jiná onemocnění spojená s přítomností zánětu typu 2, tedy chronická rinosinusitida s nosními polypy, atopická dermatitida, prurigo nodularis a eozinofilní ezofagitida.8,16


Tab.1: Monoklonální protilátky dostupné v léčbě těžkého astmatu v ČR


mp2_2023_6_tab1.jpg

Tab. 2: Informace o základní úhradě dupilumabu (Dupixent) v indikaci těžkého astmatu v České republice (platné k datu 19. 6. 2023)


mp2_2023_6_tab2.jpg

Kazuistika


V kazuistice popisujeme případ mladého 39letého muže, který byl v naší poradně pro těžké astma prvně vyšetřen v roce 2006. Astma u něho bylo diagnostikováno již v dětství, ke zhoršení příznaků došlo v rané dospělosti. Jedná se o celoživotního nekuřáka s pozitivní rodinnou anamnézou (matka i dcera trpí atopickou dermatitidou a astmatem). Komplikujícími faktory byla atopická dermatitida, alergická rinitida, refluxní ezofagitida a polyvalentní alergie. Dominantním steskem pacienta byla námahová dušnost, noční záchvaty dušnosti i kašle, pro které zhruba jedenkrát měsíčně vyžadoval ošetření na pohotovosti, a chronická rýma. V posledním roce prodělal 8 exacerbací astmatu s nutností podání systémové kortikoterapie. Tehdy byl léčen vysokou dávkou inhalačního kortikoidu a dlouhodobě působícího beta-mimetika (budesonid/formoterol 400/12 µg 2x denně 2 vdechy a dávku navyšoval až na 8 vdechů denně při respiračních obtížích), dále užíval teofylin, antihistaminikum desloratadin, intranazální mometason a budesonid, lansoprazol a úlevovou inhalační medikaci terbutalin užíval zhruba třikrát denně. Pro atopickou dermatitidu byl pacient sledován a léčen spádovým dermatologem.

Pacienta jsme podrobně vyšetřili. Fyzikální vyšetření bylo v normě, dýchání bylo čisté, spirometricky byla prokázána až středně těžká obstrukční ventilační porucha při lehce snížené vitální kapacitě plic (VC 3,61 l – 70 % n.h., FEV1 2,4 l – 57 % n.h., FEV1/VCmax 67 %), bodypletysmografie a plicní difuze byly v normě, bronchodilatační test byl výrazně pozitivní (+47 %) s plnou reverzibilitou obstrukce dýchacích cest. FeNO bylo 36 ppb, což podporovalo přítomnost eosinofilního zánětu v dýchacích cestách. V testu kontroly astmatu (ACT) pacient dosáhl 8 bodů. Hladina celkového IgE byla 704 IU/ml a hladina eosinofilů v periferní krvi čítala 140/µl. Z laboratorních vyšetření jsme dále doplnili revmatologický screening a sérologii k vyloučení alergické bronchopulmonální aspergilózy, jejichž výsledky byly negativní. Imunodeficit nebyl prokázán. RTG plic i následné CT hrudníku byly bez významné patologie. ORL vyšetření vyloučilo chronickou rinosinusitidu s nosními polypy, byla prokázána pouze deviace nosního septa. Alergologické vyšetření bylo provedeno spádovým alergologem s průkazem polyvalentní alergie (pyly, roztoči, srst kočky a psa, potravinová alergie – arašídy, lískové ořechy, pomeranč atd.).

Vzhledem k těžkému eosinofilnímu alergickému astmatu s recidivujícími exacerbacemi byla u pacienta v prosinci roku 2008 zahájena terapie monoklonální protilátkou cílenou proti IgE – omalizumabem. V závislosti na hmotnosti a hladině celkového IgE pacient dostával 300 mg omalizumabu každé dva týdny. Zpočátku se efekt léčby jevil nadějným, došlo ke zmírnění atopické dermatitidy, zlepšení příznaků astmatu (ACT bylo 13–17 bodů) a redukci exacerbací (v době léčby prodělal pouze jednu akutní exacerbaci), plicní funkce i hodnota FeNO zůstávaly stacionární. V průběhu léčby omalizumabem však pacienta trápily nežádoucí účinky léčby (bolesti hlavy, nadměrná únava, bolesti kloubů), které dával do souvislosti s užíváním omalizumabu, proto byla po dohodě s pacientem tato léčba v září 2009 ukončena. Do terapie byl přidán antileukotrien montelukast a tiotropium, ani toto však nevedlo k dosažení kontroly astmatu, pacienta nadále sužovaly denně příznaky astmatu a trápila ho zhoršující se atopická dermatitida. Na přání pacienta byl omalizumab znovu nasazen v listopadu 2010, užíval jej až do února 2020. V průběhu těchto necelých deseti let bylo astma jen pod kompromisní kontrolou, sice došlo k redukci exacerbací (0–1 akutní exacerbace ročně), nicméně denní příznaky astmatu a obtěžující příznaky atopické dermatitidy trvaly včetně výše uvedených nežádoucích účinků léčby. Vzhledem k dominantně alergickým projevům nebyly anti-IL-5/5R monoklonální protilátky zkoušeny.

V roce 2020 byla po schválení revizním lékařem pojišťovny zahájena terapie dupilumabem v úvodní dávce 600 mg následovaná dávkou 300 mg ve dvoutýdenních intervalech. Již po první aplikaci došlo k signifikantnímu zlepšení atopické dermatitidy, stran astmatu se zmenšil počet nočních probouzení pro ataky dušnosti a kašle. Dalším přínosem bylo odeznění bolestí hlavy, kloubů a únavy, které byly spojeny s dřívějším užíváním omalizumabu. Od zahájení léčby dupilumabem pacient neproděl jedinou exacerbaci, došlo ke zlepšení kontroly astmatu a kvality života pacienta (v testu kontroly astmatu naposledy dosáhl 20 bodů), noční ataky dušnosti ho probudí maximálně jednou týdně, došlo také k redukci užívání úlevové inhalační medikace a v neposlední řadě zcela odezněly příznaky atopické dermatitidy. Poslední FeNO bylo 14 ppb, tedy došlo k potlačení eosinofilního zánětu v dýchacích cestách. Hladina eosinofilů v periferní krvi před i během celé doby léčby nepřekročila 250/µl. Ke zlepšení plicních funkcí nedošlo (VC 3,79 l – 73 % n.h., FEV1 2,30 l – 56 % n.h., FEV1/VCmax 61 %). Léčbu dupilumabem nemocný toleruje bez obtíží, nebyly shledány žádné nežádoucí účinky léčby. Pod dohledem manželky dupilumab aplikuje v domácím prostředí.


Diskuse


U pacientů s těžkým eosinofilním astmatem a opakovanými exacerbacemi nebo užívajících dlouhodobou systémovou kortikoterapii z indikace astmatu zvažujeme nasazení biologické terapie monoklonální protilátkou zaměřenou proti cytokinům uplatňujících se v patogenezi zánětu typu 2 nebo proti IgE. Zejména u pacientů s těžkým astmatem a komorbidní atopickou dermatitidou preferujeme podání dupilumabu.1,2,5–7 Dupilumab je humánní monoklonální protilátka proti alfa podjednotce receptoru pro interleukinu-4, který je společným receptorem pro interleukin-4 a interleukin-13. Blokádou tohoto receptoru dochází k potlačení efektu obou těchto interleukinů, které hrají klíčovou roli v patogenezi zánětu typu 2.8–10 Dupilumab má potenciál redukovat výskyt exacerbací u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem, u pacientů s vyšší vstupní hladinou eosinofilů zlepšit kontrolu astmatu, zlepšit plicní funkce a umožnit redukci dávky chronicky užívané systémové kortikoterapie.11–14 V naší kazuistice demonstrujeme případ úspěšné terapie dupilumabem u pacienta s těžkým eosinofilním alergickým astmatem a atopickou dermatitidou, u kterého byla terapie omalizumabem špatně snášena pro nežádoucí účinky. Od zahájení terapie dupilumabem trvá úplná absence exacerbací astmatu. Ke zlepšení plicních funkcí u našeho pacienta nedošlo, ale na rozdíl od výsledků studie došlo ke zlepšení kontroly astmatu a kvality života i přes nižší vstupní hladinu eosinofilů. Dalším benefitem bylo odeznění příznaků atopické dermatitidy. Oproti léčbě omalizumabem je terapie dupilumabem pacientem velmi dobře snášena bez výskytu nežádoucích účinků.


Závěr


Biologická terapie přináší naději v léčbě pacientů s těžkým nekontrolovaným astmatem. Dupilumab je vhodným biologikem zejména pro pacienty s eosinofilním alergickým astmatem, obzvláště trpí-li zároveň atopickou dermatitidou či chronickou rinosinusitidou s nosními polypy, jejichž klinický průběh může terapie dupilumabem rovněž příznivě ovlivnit. Léčba dupilumabem má potenciál redukovat počet exacerbací astmatu, zlepšit plicní funkce a u řady pacientů může zlepšit kvalitu života a kontrolu astmatu. U kortikodependentních pacientů může terapie dupilumabem vést k možnosti redukce dávky či úplnému vysazení systémové kortikoterapie.


Literatura


1. Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma, 2022. (online: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2022/07/GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS.pdf)

2. Difficult-to-treat and severe asthma in adolescent and adult patients: diagnosis and management. A GINA pocket guide for health professionals. Global Initiative for Asthma, 2021. (online: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/08/SA-Pocket-guide-v3.0-SCREEN-WMS.pdf)

3. Settipane, R. A., Kreindler, J. L., Chung, Y., Tkacz, J. Evaluating direct costs and productivity losses of patients with asthma receiving GINA 4/5 therapy in the United States. Ann Allergy Asthma Immunol 123, 6: 564–572, 2019.

4. Cisternas, M. G., Blanc, P. D., Yen, I. H. et al. A comprehensive study of the direct and indirect costs of adult asthma. J Allergy Clin Immunol 111 6: 1212–1218, 2003.

5. Brusselle, G. G., Koppelman, G. H. Biologic therapies for severe asthma. N Engl J Med 386, 2: 157–171, 2022.

6. Manka, L. A., Wechsler, M. E. Selecting the right biologic for your patients with severe asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 121, 4: 406–413, 2018.

7. Holguin, F., Cardet, J. C., Chung, K. F. et al. Management of severe asthma: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. Eur Respir J 55, 1: 1900588, 2020.

8. Dupixent 300 mg injekční roztok. Souhrn údajů o přípravku. (online: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdf)

9. Gandhi, N. A., Bennett, B. L., Graham, N. M. H. et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 15, 1: 35–50, 2016.

10. Robinson, D., Humbert, M., Buhl, R. et al. Revisiting type 2-high and type 2-low airway inflammation in asthma: current knowledge and therapeutic implications. Clin Exp Allergy 47, 2: 161–175, 2017.

11. Rabe, K. F., Nair, P., Brusselle, G. et al. Efficacy and safety of dupilumab in glucocorticoid-dependent severe asthma. N Engl J Med 378, 26: 2475–2485, 2018.

12. Státní ústav pro kontrolu léčiv. (online: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0222565)

13. Wechsler, M. E., Klion, A. D., Paggiaro, P. et al. Effect of dupilumab on blood eosinophil counts in patients with asthma, chronic rhinosinusitis with nasal polyps, atopic dermatitis, or eosinophilic esophagitis. J Allergy Clin Immunol Pract 10, 10: 2695–2709, 2022.


Článek vznikl za podpory společnosti sanofi-aventis, s.r.o.

MAT-CZ-2300397-1.0-04/2023

 

MUDr. Martina Kulířová

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

211125-sanofi-logo-rgb_orez.jpg

Zkrácená informace o přípravku


Název přípravku: Dupixent 100 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, Dupixent 200 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/v předplněném peru, Dupixent 300 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/v předplněném peru. Léčivá látka: Dupilumab.

Indikace: Atopická dermatitida (AD): Dupixent je indikován k léčbě středně těžké až těžké AD u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a starších, kteří jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii, a k léčbě těžké atopické dermatitidy u dětí ve věku od 6 měsíců do 11 let, které jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii. Astma: Dupixent je indikován jako přídatná udržovací léčba u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkým astmatem se zánětem typu 2 charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a/nebo zvýšením množství exhalovaného oxidu dusnatého (FENO), jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy (IKS) ve vysokých dávkách (v případě dětí od 6 do 11 let ve středních až vysokých dávkách) a dalším léčivým přípravkem k udržovací léčbě. Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP): Dupixent je indikován jako přídatná terapie k intranazálním kortikosteroidům pro léčbu dospělých s těžkou CRSwNP, u nichž terapie systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění. Prurigo nodularis: Přípravek Dupixent je indikován k léčbě středně těžkého až těžkého prurigo nodularis (PN) u dospělých, kteří jsou vhodnými kandidáty pro systémovou terapii. Eozinofilní ezofagitida (EoE): Přípravek Dupixent je indikován k léčbě eozinofilní ezofagitidy u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž onemocnění není dostatečně kontrolováno konvenční léčbou, netolerují ji nebo kteří nejsou pro konvenční léčbu vhodnými kandidáty. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Dávkování a způsob podání subkutánní injekce: Atopická dermatitida: Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden formou subkutánní injekce. U dospívajících pacientů ve věku od 12 do 17 let s hmotností méně než 60 kg: úvodní dávka 400 mg, následovaná dávkou 200 mg každý druhý týden. U dospívajících s hmotností 60 kg nebo více: úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 15 kg až méně než 60 kg: úvodní dávka 300 mg v den 1, následovaná dávkou 300 mg v den 15, a následovaná dávkou 300 mg každé 4 týdny (Q4W), počínaje 4 týdny po dávce v den 15. Dávka může být u pacientů s tělesnou hmotností 15 kg až méně než 60 kg na základě posouzení lékařem zvýšena na 200 mg Q2W. U dětí ve věku 6 až 11 let s hmotností 60 kg nebo více: úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s hmotností 5 až méně než 15 kg: úvodní dávka 200 mg, následovaná dávkou 200 mg každé 4 týdny. U dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s hmotností 15 až méně než 30 kg: úvodní dávka 300 mg, následovaná dávkou 300 mg každé 4 týdny. Dupilumab v předplněném peru není určen k použití u dětí mladších 12 let. U dětí ve věku od 6 do 11 let s atopickou dermatitidou je pro podávání v této populaci vhodný dupilumab v předplněné injekční stříkačce. Dupilumab lze používat s topickými kortikosteroidy (TKS) nebo bez nich. U pacientů, u nichž nebyla po 16 týdnech léčby zaznamenána žádná odpověď, je třeba zvážit ukončení léčby AD. Astma: Doporučená dávka dupilumabu u dospělých a dospívajících (od 12 let a starších): U pacientů s těžkým astmatem užívajících perorální kortikosteroidy nebo u pacientů s těžkým astmatem a komorbidní středně těžkou až těžkou AD nebo u dospělých pacientů s komorbidní těžkou CRSwNP je úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U všech ostatních pacientů je úvodní dávka 400 mg, následovaná dávkou 200 mg každý druhý týden podávanou formou subkutánní injekce. U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 15 kg až méně než 30 kg: 100 mg každý druhý týden (Q2W) nebo 300 mg každé 4 týdny (Q4W). U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 30 kg až méně než 60 kg: 200 mg každý druhý týden (Q2W) nebo 300 mg každé 4 týdny (Q4W). U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 60 kg nebo více: 200 mg každý druhý týden (Q2W). U pediatrických pacientů (ve věku od 6 do 11 let) s astmatem a komorbidní těžkou atopickou dermatitidou má být podle schválené indikace dodržována doporučená dávka uvedená pro atopickou dermatitidu. Pacienti užívající současně perorální kortikosteroidy mohou snížit dávku steroidů, pokud již léčbou dupilumabem došlo ke klinickému zlepšení. Dupilumab je určen pro dlouhodobou léčbu. Potřeba pokračování v léčbě má být zvážena nejméně jednou ročně na základě lékařského vyhodnocení závažnosti příznaků astmatu u pacienta. CRSwNP: Doporučená úvodní dávka u dospělých pacientů je 300 mg dupilumabu, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. Dupilumab je určen pro dlouhodobou léčbu. U pacientů, u nichž nebyla po 24 týdnech zaznamenána žádná odpověď, je třeba zvážit ukončení léčby. Prurigo nodularis: Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 600 mg (dvě 300 mg injekce), následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. Dupilumab lze používat s topickými kortikosteroidy nebo bez nich. Eozinofilní ezofagitida: Doporučená dávka dupilumabu u pacientů od 12 let s tělesnou hmotností alespoň 40 kg je 300 mg každý týden. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Dupilumab není určen k léčbě akutních příznaků astmatu ani akutních exacerbací. Dupilumab není určen k léčbě akutního bronchospazmu ani status asthmaticus. Po zahájení léčby dupilumabem se nesmí náhle vysadit systémové, topické či inhalační kortikosteroidy. Hypersenzitivita: Pokud dojde k systémové hypersenzitivní reakci (okamžité nebo opožděné), musí být podávání dupilumabu okamžitě přerušeno a musí být zahájena příslušná léčba. Eozinofilní stavy: U dospělých pacientů léčených dupilumabem, kteří se zúčastnili programu zaměřeného na vývoj astmatu, byly hlášeny případy eozinofilní pneumonie a případy vaskulitidy konzistentní s eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou (EGPA). Parazitární infekce (helmintózy): Pacienti se známými parazitárními infekcemi byli vyloučeni z účasti v klinických studiích. Pacienti s již existujícími parazitárními infekcemi mají být léčeni ještě před zahájením léčby dupilumabem. Pokud se pacienti nakazí během léčby dupilumabem a nereagují na antiparazitární léčbu, musí být léčba dupilumabem přerušena, dokud infekce neodezní. Příhody související s konjunktivitidou a keratitidou: Pacienti léčeni dupilumabem, u nichž dojde k rozvoji konjunktivitidy přetrvávající i po standardní léčbě nebo pacienti se známkami a příznaky naznačujícími keratitidu, mají v případě potřeby podstoupit oftalmologické vyšetření. Komorbidní astma: Pacienti léčení dupilumabem pro středně těžkou až těžkou AD nebo těžkou CRSwNP, kteří mají také komorbidní astma, nemají upravovat nebo přerušovat léčbu astmatu bez konzultace s lékařem. Pacienti s komorbidním astmatem mají být pečlivě sledováni po vysazení dupilumabu. Očkování: Živé nebo atenuované vakcíny se nemají aplikovat při podávání dupilumabu, protože nebyla stanovena jejich klinická bezpečnost a účinnost. Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Interakce: V klinické studii u pacientů s AD byly hodnoceny účinky dupilumabu na PK substrátů CYP. Účinek dupilumabu na PK souběžně podávaných léčiv se nepředpokládá. Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: Údaje o podávání dupilumabu těhotným ženám jsou omezené. Dupilumab lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud potenciální přínos převáží potenciální riziko pro plod. Kojení: Není známo, zda se dupilumab vylučuje do lidského mateřského mléka nebo zda je systémově absorbován po perorálním podání. Je třeba rozhodnout, zda je vhodné přerušit kojení nebo přerušit léčbu dupilumabem s přihlédnutím k přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu. Fertilita: Studie na zvířatech neprokázaly zhoršení fertility. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Dupilumab nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou reakce v místě injekce (včetně erytému, edému, pruritu, bolesti, otoku a modřin), konjunktivitida, alergická konjunktivitida, artralgie, herpes úst a eozinofilie. Bezpečností profil pozorovaný u dospívajících ve věku od 12 do 17 let a u dětí ve věku od 6 do 11 let v klinických studiích s atopickou dermatitidou byl podobný jako u dospělých. Bezpečnostní profil u dospívajících pacientů ve věku od 12 do 17 let s astmatem nebo EoE byl podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých pacientů. U dětí ve věku od 6 do 11 let se středně těžkým až těžkým astmatem byly reportovány mírné až středně závažné případy enterobiózy a eozinofilie bez nutnosti přerušení léčby dupilumabem. Předávkování: Pro předávkování dupilumabem neexistuje žádná specifická léčba. V případě předávkování je třeba u pacienta sledovat jakékoliv známky a příznaky nežádoucích účinků a okamžitě zahájit vhodnou symptomatickou léčbu. Doba použitelnosti: 3 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v chladničce (2ºC-8ºC). Chránit před mrazem, uchovávat v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: Dupixent 100 mg v 0,67 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (není dostupný v ČR), Dupixent 200 mg v 1,14 ml roztoku a Dupixent 300 mg ve 2 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce/ v předplněném peru. Registrační čísla: EU/1/17/1229/001-002, 004-006, 008, 017, 018, 020, 026-028. Držitel rozhodnutí o registraci: Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly. Datum poslední revize textu: 14.4.2023. Přípravek Dupixent je vydáván pouze na lékařský předpis, je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým pacientům, dětským a dospívajícím pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy od 6 let do 18 let a v léčbě dospělých pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem V indikaci u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s těžkou formou atopické dermatitidy, chronická rinosinusitida s nosní polypózou, u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkým astmatem, prurigo nodularis a eozinofilní ezofagitida není dosud hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Další informace jsou k dispozici na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, nebo na www.sanofi.cz.