Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Klinická studie TRILOGY


 

Nedávná minulost přinesla výsledky hned několika klinických studií, které byly věnovány trojkombinační léčbě IKS/LAMA/LABA u pacientů se závažnou CHOPN. Studie korespondují s novými možnostmi terapie CHOPN, které nově zahrnují i trojkombinační léčbu v jediném aplikátoru, i doporučeními GOLD, které tuto léčbu uvádějí mezi efektivními možnostmi léčby pacientů s CHOPN skupiny III–IV/D.

Postupně Vám představíme v krátkém seriálu výsledky studií TRILOGY, TRINITY a TRIBUTE.

 

Studie TRILOGY srovnávala účinnost léčby trojkombinací dvou bronchodilatačních léků s inhalačním kortikoidem v jediném aplikátoru vůči léčbě kombinací inhalačního kortikosteroidu s jedním bronchodilatačním lékem u pacientů s CHOPN. V trojkombinační terapii byl užit beklometason dipropionát, formoterol fumarát a glykopyrronium bromid (BDP/FF/GB), které na našem trhu známe v podobě léku Trimbow, a beklometason dipropionát s formoterol fumarátem.1,2,3

TRILOGY byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní (14 zemí), multicentrická (159 center), aktivně kontrolovaná studie. Zahrnula pacienty s CHOPN, kteří měli postbronchodilatační FEV1 nižší než 50 % n.h., minimálně jednu středně těžkou nebo těžkou exacerbaci CHOPN v posledních 12 měsících, COPD Assessment Test skóre minimálně 10 a Baseline Dyspnoea Index (BDI) skóre 10 a méně.1

Ve dvoutýdenní open-label vstupní fázi studie obdrželi pacienti 100 µg beklometason dipropionátu (BD) a 6 µg formoterol fumarátu (FF) dvakrát denně. Poté byli nemocní randomizováni v poměru 1 : 1 k pokračování léčby BD/FF 100 µg / 6 µg nebo ke zvýšení léčby na kombinaci BDP/FF/GB 100 µg / 6 µg / 12,5 µg v jediném inhalátoru. Tato fáze studie trvala 52 týdnů. Studie zahrnula 1 368 pacientů.1

Primárními cíli studie byly změna pre-dose FEV1, změna ve 2h post-dose FEV1 a změna v Transition Dyspnoea Index (TDI) skóre ve 26. týdnu studie. Sekundární cíle zahrnuly počet středně těžkých až těžkých exacerbací, čas do první středně těžké nebo těžké exacerbace, počty těchto exacerbací, změnu pre-dose i 2h post-dose FEV1 a TDI za celou dobu studie, změny v kvalitě života (SGRQ), užití záchranné medikace i počet dní bez záchranné léčby.1

Ve 26. týdnu studie zlepšila trojkombinační léčba BDP/FF/GB pre-dose FEV1 o 0,081 l (p < 0,001) a 2h post-dose FEV1 o 0,117 l (p < 0,001) ve srovnání s dvojkombinační léčbou BDP/FF. Průměrné TDI skóre ve 26. týdnu studie bylo 1,71 pro BDP/FF/GB a 1,5 pro BDP/FF. Středně těžká až těžká exacerbace byla potvrzena pro BDP/FF/GB ve 31 % a pro BDP/FF v 35 %. Upravená roční hodnota pro četnost exacerbace byla 0,41 pro BDP/FF/GB a 0,53 pro BDP/FF (p = 0,005) s poměrem 0,77, což představuje 23% redukci exacerbací. BDP/FF/GB prodloužil čas do první středně těžké až těžké exacerbace.1,2

Zlepšení FEV1 pre-dose i 2h post-dose bylo ve prospěch BDP/FF/GB. Rozdíl v pre-dose FEV1 mezi léčebnými skupinami přetrvával celou studii, a to v hodnotě 72 ml (p < 0,001).2

Klinické zlepšení vyjádřené pomocí SGRQ bylo ve prospěch BDP/FF/GB za všech vizit, tj. v týdnu 4, 12 i 52.2

Nežádoucí účinky byly hlášeny 368 (54 %) pacienty na BDP/FF/GB a 379 (56 %) pacienty na léčbě BDP/FF. Závažný s léčbou spojený nežádoucí účinek léčby byl zaznamenán u jediného pacienta, jednalo se o atriální fibrilaci u pacienta ze skupiny léčené s BDP/FF/GB.1

 


Studie tak prokázala při dlouhodobé léčbě u pacientů s těžkou CHOPN a rizikem exacerbací vyšší úroveň bronchodilatace i klinicky významnou redukci počtu středně těžkých a těžkých exacerbací při léčbě trojkombinací IKS/LABA/LAMA oproti dvojkombinační léčbě IKS/LABA. Současně prokázala zlepšení kvality života v souvislosti se zdravím oproti srovnávací léčbě (měřeno pomocí SGRQ).


 


mp6_22_6_trilogy_obr1.png

Obr. 1: Četnost exacerbací ve studii TRILOGY1


Literatura


 

1. Singh, D., Papi, A., Corradi, M. et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting B2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 388, 10048: 963–973, 2016.

2. Pobeha, P. Aj Svätopluk vedel, že triple je viac ako mono. Přednáška na II. kongresu Slovenskej pneumologickej spoločnosti. 2.–4. 5. 2018, Bardejov.

3. Trimbow 87 mikrogramů/5 mikrogramů/9 mikrogramů. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu)

 

Publikováno Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3/2018.