Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Studie FULFIL

Účinnost a bezpečnost triple terapie u pacientů s CHOPN


 

Současné strategie léčby stabilní CHOPN do značné míry preferují duální bronchodilatační léčbu pomocí LABA/LAMA. Léčba kombinací IKS/LABA je doporučována především pacientům s fenotypem častých exacerbací a překryvem CHOPN a astmatu.4,5,6

 V reálné praxi řada pacientů s CHOPN, kteří měli původně předepsány LABA nebo kombinaci LABA/IKS či LAMA/IKS, má po dvou letech terapie nasazenu již trojkombinační (triple) terapii. Podle některých výzkumů se ve Velké Británii jedná o 39–46 % pacientů, v USA o 25 %.1,7,8 GOLD strategie 2019 konstatuje, na základě závěrů studií, že triple terapie IKS/LAMA/LABA má potenciál zlepšit plicní funkce, symptomy a snižovat riziko exacerbací ve srovnání s kombinací IKS/LABA, LABA/LAMA nebo monoterapií LAMA9.

Srovnáním účinnosti a bezpečnosti jednou denně podávané triple terapie flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v jediném dávkovači (Ellipta) vůči dvakrát denně podávané duální terapii kombinací budesonid/formoterol se zabývala studie FULFIL. Jednalo se o multicentrickou, randomizovanou, dvojitě zaslepenou klinickou studii.

Studie zahrnula pacienty s CHOPN (skupina D) ve věku nad 40 let, kteří měli FEV1 pod 50 % n.h. a skóre v COPD Assessment Test (CAT) nad 10, nebo pacienty s FEV1 do 80 % n.h., CAP nad 10 a nejméně dvěma středně závažnými nebo jednou závažnou exacerbací CHOPN v posledním roce. Vyřazeni byli pacienti s astmatem, pneumonií nebo v exacerbaci CHOPN.1

 Nemocní byli randomizováni k 24týdenní léčbě buď jednou denně podávanou triple terapií flutikason furoátu/umeklidinia/vilanterolu (FF/U/VI) v dávce 100 µg / 62,5 µg / 25 µg podávané v inhalátoru Ellipta, nebo k dvakrát denně podávané kombinační terapii budesonid/formoterol (BUD/FOR) v dávce 400 µg / 12 µg v dávkovači Turbuhaler, dále pak také k léčbě placebem jednou denně (v inhalátoru Ellipta) a placebem dvakrát denně (v inhalátoru Turbuhaler). Za komparátor byla zvolena kombinace budesonidu s formoterolem pro jeho vysokou četnost užití v léčbě CHOPN. První fáze studie trvala 24 týdnů a absolvovalo ji 1 810 pacientů, extenze studie pokračovala do 52. týdne (430 pacientů).1

Primárním cílem bylo ověřit efektivitu triple terapie vůči srovnávané terapii na plicní funkce (změna FEV1 za 24 týdnů studie) a se zdravím spojenou kvalitu života pacientů (St. George Respiratory Questionnaire – SGRQ skóre).1

Výsledky prokázaly statisticky významný rozdíl (p < 0,001) mezi skupinami v parametru FEV1 i ve skóre SGRQ. Skupina užívající triple terapii měla po 24 týdnech studie FEV1 vyšší o 142 ml (95% CI 126–158), ve skupině užívající kombinaci IKS/LABA došlo ke snížení průměrného FEV1 o 29 ml (95% CI -46 – -13). Rozdíl v FEV1 tak mezi skupinami činil průměrně 171 ml. Obě skupiny pacientů vykázaly snížení skóre SGRQ, v případě triple terapie došlo ke zlepšení tohoto skóre kvality života o 6,6 bodů (95% CI -7,4 – -5,7) a pro terapii kombinací BUD/FOR pak o zlepšení o 4,3 bodu (95% CI -5,2 – -3,4). Rozdíl mezi skupinami ve prospěch triple terapie (o 2,2 bodu) byl statisticky signifikantní (p < 0,001). Obdobné výsledky se pak projevily v pokračování studie do 52. týdne.1

Z vedlejších cílů studie prokázala kombinace FF/U/VI přepočtenou roční míru rizika středně závažné až závažné exacerbace CHOPN 0,22 oproti 0,34 pro kombinaci BUD/FOR. Tato 35% redukce rizika exacerbace byla statisticky signifikantní (p = 0,002). Snížení rizika bylo prokázáno také pro všechny stupně závažnosti exacerbací společně a hospitalizaci pro exacerbace.

Bezpečností profil kombinovaných preparátů odrážel známý bezpečnostní profil jednotlivých komponent těchto léků.


mp6_22_2_fulfil_obr1.png

Obr. 1: Průměrná změna FEV1 ve 24. a 52. týdnu studie1


mp6_22_2_fulfil_obr2c.png

Obr. 2: Průměrná změna v hodnocení Respiratory Symptom Score1


 


Trojkombinační (triple) léčba flutikason/umeklidinium/vilanterol v jediném aplikátoru prokázala ve studii FULFIL u pacientů se stabilní CHOPN signifikantně lepší účinnost oproti kombinační léčbě IKS/LABA pomocí budesonidu s formoterolem.


 

Literatura


 

1. Lipson, D. A., Barnacle, H., Birk, R. et al. FULFIL trial: Once-daily triple therapy for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 196, 4: 438–446, 2017.

2. A comparison study between the fixed dosed triple combination of fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol trifenatate (FF/UMEC/VI) with budesonide/formoterol in subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). NCT02345161. ClinicalTrials.gov (online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02345161) [cit. 30. 5. 2019]

3. Tashkin, D. P., Taube, Ch. Triple therapy for Chronic Obstructive Pulmonary Disease management. Are our expectations fulfilled? Am J Respir Cirt Care Med 196, 4: 402–404, 2017.

4. GOLD 2017. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD. (online: https://goldcopd.org) [cit. 30. 5. 2019]

5. Bártů, V. Nové guidelines GOLD 2017 pro chronickou obstrukční plicní nemoc. Medicína po prokmoci 18, 2: 182–185, 2017.

6. Koblížek, V., Chlumský, J., Zindr, V. et al. Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (revize květen 2016). (online: www.pneumologie.cz) [cit. 30. 5. 2019]

7. Wurst, K. E., Punekar, Y. S., Shukla, A. Treatment evolution after COPD diagnosis in the UK primary care setting. PLoS One 9: e105296, 2014.

8. Simeone, J. C., Luthra, R., Kaila, S. et al. Initiation of triple therapy maintenance treatment among patients with COPD in the US. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 12: 73–83, 2016.

9. Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention. A guide for health care professionals. 2019 edition. (online: http://goldcopd.org) [cit. 30. 5. 2019]

 

 

Publikováno Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 1/2019.