Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Klinická studie TRINITY


 

Nedávná minulost přinesla výsledky hned několika klinických studií, které byly věnovány trojkombinační léčbě IKS/LAMA/LABA u pacientů se závažnou CHOPN. Studie korespondují s novými možnostmi terapie CHOPN, které nově zahrnují i trojkombinační léčbu v jediném aplikátoru, i doporučeními GOLD, které tuto léčbu uvádějí mezi efektivními možnostmi léčby pacientů s CHOPN skupiny III–IV/D.

V minulém díle jsme Vám představili výsledky studie TRILOGY, v tomto díle přiblížíme studii TRINITY.

 

Studie TRINITY si vzala za cíl srovnat u pacientů s CHOPN efektivitu fixní trojkombinační léčby (IKS/LABA/LAMA), otevřené trojkombinační léčby (IKS/LABA + LAMA) a monoterapie LAMA. Ve fixní trojkombinační terapii byl užit beklometason dipropionát, formoterol fumarát a glykopyrronium bromid (BDP/FF/GB), které na našem trhu známe v podobě léku Trimbow. Otevřená trojkombinační léčba zahrnovala beklometason dipropionát a formoterol fumarát s přidáním samostatné aplikace tiotropia. Referenčním lékem monoterapie bylo tiotropium.1,2,3

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, mezinárodní (15 zemí), multicentrická (224 center), aktivně kontrolovaná studie se třemi rameny léčby trvala 52 týdnů. Zahrnula pacienty s CHOPN, kteří měli postbronchodilatační FEV1 nižší než 50 % n.h., minimálně jednu středně těžkou nebo těžkou exacerbaci CHOPN v posledních 12 měsících, COPD Assessment Test skóre minimálně 10.1

V úvodní dvoutýdenní run-in fázi studie inhalovali pacienti jednou denně 18 µg tiotropia, poté byli randomizováni pro 52týdenní terapeutickou část studie k léčbě tiotropiem (TIO, 1 075 pacientů), fixní trojkombinací (BDP/FF/GB, 1 078 pacientů) nebo otevřenou trojkombinací (BDP/FF + TIO, 538 pacientů).1

Primárním cílem studie byla četnost středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN. Sekundárními cíli pak byla změna v pre-dose FEV1 v 52. týdnu studie, dále čas do první středně těžké až těžké exacerbace, počet těchto exacerbací, změny v pre-dose FEV1 po celou dobu studie oproti výchozímu stavu, změny v SGRQ, používání záchranné léčby a počet dní bez záchranné léčby.1,2

Průměrný počet středně těžkých až těžkých exacerbací na pacienta a rok byl porovnatelný u IKS/LABA/LAMA (0,46) a IKS/LABA + LAMA (0,45) a nižší než u monoterapie LAMA (0,57). Podobné výsledky byly zjištěny i pro subanalýzu samostatně pro středně těžké i těžké exacerbace.1,2

Čas do první středně těžké a těžké exacerbace byl u BDP/FF/GB signifikantně delší než při léčbě samotným tiotropiem a přitom porovnatelný s léčbou BDP/FF + TIO.2

Změna v pre-dose FEV1 oproti výchozí hodnotě byla porovnatelná v obou ramenech s trojkombinací léků (0,082 l, resp. 0,085 l) a signifikantně nižší ve skupině léčené monoterapií tiotropiem (0,021 l).1,2

Nežádoucí účinky byly referovány u 594 (55 %) pacientů ve skupině léčené fixní trojkombinací, u 622 (58 %) pacientů léčených tiotropiem a u 309 (58 %) pacientů léčených otevřenou trojkombinací.1

 

Léčba fixní trojkombinací BDP/FF/GB tak potvrdila příznivý klinický efekt v porovnání s monoterapií LAMA při léčbě CHOPN a to při redukci středně těžkých až těžkých exacerbací o 20 %, zlepšení pre-dose FEV1 a zlepšení kvality života související se zdravím.1,2


mp6_22_7_trinity_obr1.png

Obr. 1: Četnost exacerbací ve studii TRINITY1


Literatura


 

1. Vetbo, J., Papi, A., Corradi, M. et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 389, 10082: 1919–1929, 2017.

2. Pobeha, P. Aj Svätopluk vedel, že triple je viac ako mono. Přednáška na II. kongresu Slovenskej pneumologickej spoločnosti. 2.–4. 5. 2018, Bardejov.

3. Trimbow 87 mikrogramů/5 mikrogramů/9 mikrogramů. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu)

 

Publikováno Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4/2018.