Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Bilastin versus levocetirizin v léčbě chronické spontánní urtikárie

Chronická urtikárie (kopřivka) je onemocnění, které se na kůži projevuje výsevy kopřivkových pupenů a/nebo angioedémem. Za chronickou je označována, pokud se příznaky objevují denně či téměř denně po dobu nejméně šesti týdnů. Hlavním mediátorem reakce je histamin, ale může být vyvolána i jinými prozánětlivými mediátory s vlivem na cévy (leukotrieny, PAF, prostaglandiny, bradykinin, interleukiny, složky komplementu, hemokoagulační faktory aj.).1,2

                    Rozlišujeme chronickou spontánní (dříve idiopatickou) kopřivku (ze známých nebo neznámých příčin), kterou nelze cíleně vyvolat. Dále chronickou indukovanou kopřivku, u níž lze identifikovat fyzikální či jiný spouštěcí faktor a jím opakovaně kopřivku vyprovokovat. Můžeme se setkat s fyzikální urtikárií (dermografická, pozdní tlaková, vibrační, chladová, tepelná, solární aj.), ale také s námahou indukovanou kopřivkou nebo vzácnějšími urtikariálními syndromy. Chronická spontánní kopřivka je významně častější (80 %) než kopřivka indukovaná.1,2

            Závažnost spontánní chronické urtikárie (nikoli však indukované) hodnotíme pomocí slovního popisu intenzity, rozsahu a průběhu kopřivky (frekvence výsevů, délka remise, reakce na léčbu, kvalita života). Pro škálu závažnosti příznaků urtikárie je často používána klasifikace UAS (Urticaria Activity Score). Hodnocena v týdenním rozsahu je označována jako UAS7 a její číselný rozsah činí 0–42 bodů. Vzhledem k prchavosti příznaků má pro hodnocení záznam příznaků samotným pacientem na denní bázi.

 

Tab. 1: Závažnost urtikárie dle škály UAS72,3

závažnost urtikárie skóre UAS7
dobře zvladatelná 6 a méně
mírná   7–15
středně těžká 16–27
těžká    28–42

 

Cílem léčby chronické urtikárie je kompletní vymizení příznaků. Léčebná a preventivní opatření zahrnují identifikaci příčin a spouštěčů a vyhýbání se jim, dále symptomatickou farmakologickou léčbu snižující uvolňování mediátorů mastocytů nebo jejich působení na cílový orgán a případně i navození tolerance.1,2

            První linii symptomatické léčby zahrnují nesedativní H1 antihistaminika 2. generace. Pokud během dvou až čtyř týdnů není dosaženo kontroly příznaků, je doporučeno zvýšit jejich dávky. Pokud ani poté není dosaženo kontroly, je doporučen omalizumab. Pokud nedosáhneme dostatečné kontroly omalizumabem po šesti měsících terapie, je možné přidat do léčby cyklosporin. V případě závažné exacerbace lze uvažovat o krátkodobém podávání kortikosteroidů.1

            Terapeutická guidelines EAACI zmiňují mezi doporučenými antihistaminiky 2. generace bilastin, cetirizin, desloratadin, ebastin, fexofenadin, levocetirizin a rupatadin. Ne všechny jsou dostupné v ČR.1,4

            Bilastin (Xados) je nesedativní antagonista histaminových receptorů s dlouhotrvajícím účinkem se selektivní antagonistickou afinitou vůči periferním H1 receptorům a bez afinity k muskarinovým receptorům. Je indikován k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky, a to u dospělých a dětí od 6 let (perorální roztok), resp. 12 let (tablety) věku.4,5

            Levocetirizin (v ČR dostupný pod řadou obchodních názvů), enantiomer cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních H1 receptorů (dvojnásobně vyšší afinita oproti cetirizinu). Indikován je také k symptomatické léčbě alergické rinitidy a urtikarie, a to u dospělých a dětí od 6 let věku.4

            V uplynulém roce byly publikovány výsledky nové randomizované, mezinárodní, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie, jejímž cílem bylo porovnat účinnost, bezpečnost a snášenlivost bilastinu a levocetirizinu v léčbě středně těžké a těžké chronické spontánní urtikárie.6

            Ve studii byli zahrnuti pacienti ve věku 19–60 let (průměrný věk cca 37 let) s anamnézou středně těžké až těžké chronické spontánní urtikárie (UAS 16 a více). Vyloučeni byli nemocní s chronickou indukovanou kopřivkou, hereditárním angioedémem, potravinovou nebo lékovou alergií, kontaktní urtikárií, atopickou dermatitidou, systémovými autoimunitními poruchami a Hodgkinovým syndromem. Do studie také nebyli zařazeni pacienti, kteří užívali systémové nebo lokálně podávané kortikosteroidy (4 týdny zpět) nebo p.o. antihistaminika (72 hodin zpět) nebo měli respirační nebo gastrointestinální infekci.

            Do studie bylo randomizováno 58 pacientů, kteří byli v poměru 1 : 1 zařazeni k léčbě 5 mg levocetirizinu (n=27) nebo 20 mg bilastinu (n=31). Lék užívali p.o. hodinu před večeří. Studii dokončilo 53 (91,4 %) pacientů. Obě skupiny byly z hlediska demografických a klinických parametrů srovnatelné.6

            V průběhu studie bylo provedeno celkem pět týdenních kontrol, v nich bylo krom řady laboratorních vyšetření stanoveno UAS7 skóre, VAS (visual analogue scale), Dermatology Life Quality Index (LDQI) a sledovány nežádoucí účinky léčby.6

            Z počáteční srovnatelné hodnoty UAS byl zaznamenán při první hodnocené kontrole pokles UAS7 skóre. Bilastin redukoval UAS z výchozí hodnoty 32,9±7,6 za 42 dní studie na 1,3±2,8 (pokles o 31,6±1,5). Levocetirizin dosáhl poklesu z 31,5±7,4 bodu na 4,1±4,7 (pokles o 27,4±1,7). Obě skupiny dosáhly signifikantního zlepšení příznaků chronické spontánní urtikárie, bilastin však vykázal vyšší účinnost.6

            Dobré kontroly (UAS 6 bodů a méně) dosáhlo 80,6 % pacientů ve skupině léčené bilastinem a 51,9 % pacientů na cetirizinu, tento rozdíl byl statisticky významný (p=0,04).

            Z hlediska kvality života dokázal snížit bilastin DLQI skóre z výchozí hladiny 17,8±2,9 na 5,7±3,5 (-12,1±0,8) a levocetirizin z 17,9±3,1 na 4,3±2,3 (-13,6±0,8). Snížení bylo v obou skupinách statisticky signifikantní, rozdíl mezi skupinami nedosáhl statistické významnosti a výsledek byl statisticky srovnatelný pro obě skupiny. Podíl pacientů, u nichž urtikárie významně ovlivňovala kvalitu života, se snížil z 94,8 % na počátku studie na 8,6 % na konci studie (srovnatelně v obou skupinách).6

            Diskomfort způsobený urtikárií byl u pacientů měřen pomocí vizuální analogové škály (VAS). V obou skupinách statisticky významně poklesl od počátku studie k jejímu závěru, v bilastinové skupině byl pokles diskomfortu vyšší. V případě levocetirizinu byl zaznamenán pokles VAS z 77,8±14,7 na 7,8±9,4 (-70±3,4) a ve skupině s bilastinem z 83,4±14,1 na 7,3±8,4 (pokles o 76,1±2,9).6

 

Obr. 1: Efekt léčby na hodnocení UAS6               


ap_2021_3_obr_1.jpg

Obr. 2: Efekt léčby na VAS skóre6


ap_2021_3_obr_2.jpg

Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby (TEAE) v obou skupinách byla ospalost, bolest hlavy a únava. Ospalost hlásilo 63 % pacientů ve skupině s levocetirizinem a 12,9 % pacientů ve skupině s bilastinem (rozdíl byl statisticky signifikantní, p=0,002). Ostatní nežádoucí účinky se vyskytovaly ve srovnatelné míře. V žádné skupině nebyl zaznamenán závažný nežádoucí účinek, který by vedl k přerušení léčby.6

 

Autoři studie hodnotí výsledek tak, že obě terapeutická antihistaminika 2. generace se ukázala jako bezpečná a účinná v terapii chronické spontánní urtikárie. Dokázala účinně snížit příznaky a účinek udržet po celou dobu terapie. Na konci terapie bylo prokázáno ve skupině léčené bilastinem dosažení vyšší kontroly příznaků a současně nižší výskyt ospalosti.6

 

Literatura

1. Zuberbier, T., Aberer, W., Asero, R. et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 73, 7: 1393–1414, 2018.

2. Benáková, N. Současné praktické postupy pro vyšetřování a léčbu chronické urtikárie. Aktualizovaný přehled a interpretace doporučených postupů pro praxi. Čes-slov Derm 90, 5: 198–212, 2015.

3. Weller, K., Zuberbier, T., Maurer, M. Chronic urticaria: tools to aid the diagnosis and assessment of disease status in daily practice. J Eur Acad Dermatol Venereol 29, Suppl. 3: 38–44, 2015.

4. Pomocník alergologa a pneumologa 2020. Semily: Nakladatelství GEUM, 2020.

5. Xados 20 mg tablety. Xados 2,5 mg/ml perorální roztok. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.sukl.cz) [cit. 28. 1. 2021]

6. Podder, I., Das, A., Ghosh, S. et al. Effectiveness, safety, and tolerability of bilastine 20 mg vs levocetirizine 5 mg for the treatment of chronic spontaneous urticaria: A double-blind, parallel group, randomized controlled trial. Dermatol Ther 33, 6: e13946, 2020.