Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

1. díl: Ryaltris (mometason + olopatadin) pro léčbu sezónní alergické rinitidy

Závěry klinických studií s krátkodobým podáváním


 

Již mezinárodní guidelines ARIA 2017 doporučovala v terapii pacientů se sezónní alergickou rýmou užití kombinace intranazálního steroidu (INS) + intranazálního antihistaminika (INAH), ev. samotného INS. Aktualizace těchto guidelines z roku 2019 konstatovala, že kombinace INS+INAH je u pacientů se středně těžkou a těžkou alergickou rinitidou účinnější než monoterapie INS a vyzdvihla rychlost nástupu účinku intranazálně podávaných antihistaminik nebo kombinací je obsahujících. Tento aspekt významně zvyšuje adherenci k léčbě. Kombinované preparáty obsahující intranazální kortikosteroidy a intranazální antihistaminika v sobě soustřeďují vyšší účinnost a současně rychlejší nástup účinku. V době vydání nových guidelines ARIA 2019 byl u nás dostupný jediný intranazální preparát kombinující kortikosteroidy a antihistaminika.10–12

            Od loňského roku máme k dispozici další kombinovaný přípravek určený k léčbě středně závažných až závažných nosních symptomů spojených s alergickou rýmou. Je jím přípravek obsahující mometason furoát (25 mikrogramů v dávce) a olopatadin (600 mikrogramů v dávce). Dostupný je pod názvem Ryaltris. Je určen pro dospělé a děti od 12 let s dávkováním dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně.9

            Kombinovaný přípravek obsahující olopatadin 665 μg + mometason furoát 25 μg byl pod studijním názvem GSP301 sledován v několika klinických studiích fáze III klinického zkoušení. Studie s označením GSP 301-301, GSP 301-303, GSP 301-304 a GSP 301-305 reprezentovaly zkoumání klinické účinnosti a bezpečnosti v krátkodobém (14 dnů) i dlouhodobém (52 týdnů) užití u dospělých a dětí od 12 let (3 studie) i dětí ve věku 6–12 let (studie 301-305) se sezónní alergickou rinitidou.1–8


Ryaltris v krátkodobém užití (studie GSP 301-301 a GSP 301-304)


 

Multicentrická (37 center v USA), dvojitě zaslepená a randomizovaná studie s označením GSP 301-301 (NCT02631551) testovala užití přípravku GSP301 u 1 180 pacientů se sezónní alergickou rinitidou. Pacienti měli anamnézu tohoto onemocnění nejméně dva roky, minimální hodnota vstupního skóre rTNSS činila 8–12 bodů (v průměru kolem 10 bodů). Minimální věk pacientů pro vstup do studie byl 12 let, v průměru se pohyboval v rozmezí 39,3 ± 15,3 roku. Studii dokončilo 1 126 pacientů.3–5

            Primárním hodnoceným cílem studie byla změna průměrného 12hodinového (0–12, resp. 12–24 h) Celkového skóre nosních příznaků (rTNSS, reflective Total Nasal Symptom Score). Dále bylo sledováno Okamžité celkové skóre nosních příznaků (iTNSS, instantaneous Total Nasal Symptom Score), jednotlivé nosní symptomy, Celkové skóre očních příznaků (rTOSS, reflective Total Ocular Symptom Score) a Okamžité celkové skóre očních příznaků (iTOSS, instantaneous Total Ocular Symptom Score), nástup účinku léku, Lékaři stanovené skóre nosních příznaků (PNSS, Physician-assessed Nasal Symptom Scores), kvalita života a nežádoucí účinky.3–5

            Pacienti sledovali nosní příznaky (překrvení nosu, výtok z nosu, svědění nosu, kýchání), oční příznaky (svědění/pálení, slzení, zčervenání) a dvakrát denně je zapisovali do deníku ve škále 0–3 body před podáním studijní medikace. Hodnoceny byly jako reflektivní (za posledních 12 hodin) a okamžité (posledních 10 minut před medikací). Skóre reflektivního hodnocení (rTNSS), resp. okamžitého hodnocení (iTNSS) nosních příznaků mohlo dosáhnout hodnoty 12 bodů, rTOSS, resp. iTOSS mohlo dosáhnout hodnoty 9 bodů.3–5

            V rámci randomizace byli pacienti rozděleni v poměru 1 : 1 : 1 : 1 k podávání 2× denně olopatadinu 665 μg + mometasonu 25 μg (GSP301), olopatadinu 665 μg, mometasonu 25 μg, ev. placeba.3–5

            Za 14 dnů léčby kleslo skóre rTNSS ve skupině léčené GSP301 z hodnoty 10,1 o průměrně 3,48 bodu. Za 14 dnů léčby tak GSP301 zlepšil signifikantně a klinicky významně (tj. o více než 0,23 bodu) rTNSS (0–12 i 12–24 hodin) oproti placebu (-0,98, 95% CI -1,38 až -0,7, p < 0,001) i oproti samotnému olopatadinu (-0,61, p = 0,003) a přiblížil se statisticky významnému rozdílu i ve srovnání se samostatně podávaným mometasonem (-0,39, p = 0,059). GSP301 signifikantně zlepšil iTNSS oproti léčbě kteroukoliv z monoterapií i vůči placebu (-0,93, 95% CI -1,28 až -0,58, p < 0,001). Dále bylo prokázáno signifikantní zlepšení jednotlivých nosních symptomů, rTOSS i iTOSS a kvality života ve srovnání s placebem (p < 0,01), stejně tak PNSS (p < 0,001). Nástup účinku GSP301 byl pozorován během 15 minut. Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 12,9 %, 12,5 %, 7,1 % a 9,4 % pacientů na GSP301, resp. olopatadinu, resp. mometasonu, resp. placebu.3,4,5,9

 


ap_2022_3_obr1.jpg

Obr. 1: Změna Celkového skóre nosních příznaků (rTNSS) ve studii GSP 301-3015

 

 


Design studie GSP 301-304 (NCT02870205) byl obdobný studii předchozí, testoval stejné dávkování i srovnávací medikaci. I v tomto případě šlo o multicentrickou (43 center v USA), randomizovanou a dvojitě zaslepenou studii sledující účinnost a bezpečnost kombinovaného přípravku (olopatadin 665 μg + mometason 25 μg) s monoterapií jednotlivými složkami a placebem u pacientů se sezónní alergickou rýmou ve věku nad 12 let.6,7

            I v této studii byla primárním cílem změna 12hodinového rTNSS za 14 dnů studie (průměr denní a noční). Mezi sekundárními sledovanými cíli najdeme změnu iTNSS, rTOSS, nástup účinku, kvalitu života, iTOSS, ovlivnění jednotlivých nosních příznaků ad.6,7

            GSP301 prokázal signifikantní a klinicky významné zlepšení rTNSS za 14 dní oproti placebu (-1,09, 95% CI -1,49 až -0,69, p < 0,001) i vůči jednotlivým monoterapiím (-0,44 vůči olopatadinu, -0,47 vůči mometasonu). Stejně tak prokázal signifikantní zlepšení ve srovnání s placebem i monoterapií v případě iTNSS (-0,94, 95% CI -1,32 až -0,56, p < 0,001 vůči placebu). Signifikantní zlepšení vůči placebu bylo prokázáno i pro všechny jednotlivé nosní příznaky.6,7,9

            Nástup účinku byl pozorován u GSP301 za 15 minut.6,7

            Vůči placebu vykázal GSP301 signifikantní zlepšení ve skóre rTOSS (-0,52, 95% CI -0,84 až -0,2, p = 0,001) i iTOSS (-0,5, 95% CI -0,81 až -0,19, p = 0,001).6,7

            Ze 1 175 hodnocených pacientů jich 139 (11,8 %) hlásilo nežádoucí účinky při léčbě, většinou mírné nebo střední závažnosti a bez vztahu k léčbě. Výskyt byl obdobný ve všech skupinách, s vyšším zastoupením ve skupině užívající GSP301 a olopatadin. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl nosní diskomfort, pouze dysgeuzie (reportovaná jako hořká chuť v ústech) dosáhla vyšší četnosti než 2 % pacientů v některé ze skupin (3,7 % u GSP301).6,7


ap_2022_3_obr2.jpg

Obr. 2: Změna Okamžitého celkového skóre nosních příznaků (iTNSS) ve studii GSP 301-3047


Ryaltris (GSP301) prokázal v klinických studiích s krátkodobým podáním u pacientů se sezónní alergickou rinitidou dobrou toleranci a efektivitu k ovlivnění nosních i očních příznaků a rychlý nástup účinku.

 

Literatura


1. Long term safety and efficacy of fixed dose combination GSP 301 nasal spray (NS) in the treatment of perennial allergic rhinitis (PAR) (GSP 301-303). NCT02709538. ClinicalTrials.gov (online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02709538?term=NCT02709538&draw=2&rank=1) [cit. 20. 1. 2022]

2. Segall, N., Prenner, B., Lumry, W. et al. Long-term safety and efficacy of olopatadine-mometasone combination nasal spray in patients with perennial allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 40, 5: 301–310, 2019.

3. Efficacy and safety of fixed dose combination GSP 301 nasal spray (NS) in the treatment of seasonal allergic rhinitis (SAR) (GSP 301-301). NCT02631551. ClinicalTrials.gov (online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02631551?term=NCT02631551&draw=2&rank=1) [cit. 20. 1. 2022]

4. Hampel, C. F., Pedinoff, J. A., Jacobs, L. R. et al. Efficacy and safety of olopatadine/mometasone combination nasal spray in patients with seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 141, Supl. 2: s173, 2018.

5. Hampel, C. F., Pedinoff, J. A., Jacobs, L. R. et al. Olopatadine-mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 40, 4: 261–272, 2019.

6. Efficacy and safety of GSP 301 nasal spray in the treatment of seasonal allergic rhinitis (SAR) (GSP 301-304). NCT02870205. ClinicalTrials.gov (online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02870205?term=NCT02870205&draw=2&rank=1) [cit. 20. 1. 2022]

7. Gross, N. G., Berman, G., Amar, J. N. et al. Efficacy and safety of olopatadine-mometasone combination nasal spray for the treatment of seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 122, 6: 630–638, 2019.

8. Efficacy and safety of GSP 301 nasal spray in children (Aged 6 to Under 12 Years) With Seasonal Allergic Rhinitis (SAR) (GSP 301-305). NCT03463031. ClinicalTrials.gov (online: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=NCT03463031&cntry=&state=&city=&dist=) [cit. 20. 1. 2022]

9. Ryaltris 25 mikrogramů/600 mikrogramů/dávka nosní sprej. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.sukl.cz) [cit. 20. 1. 2022]

10. Vízner, K. ARIA 2019. Jaké změny ve farmakoterapii alergické rýmy přináší nová aktualizace ARIA? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 17, 1: 25–27, 2020.

11. Bousquet, J., Schünemann, H. J., Togias, A. et al.; ARIA study group. Next-generation Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guideline for allergic rhinitis based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol 9: 44, 2019.

12. Seberová, E. ARIA – alergická rýma a její vliv na astma. Alergie 4, Supl. 2: s6–s8, 2002.