Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Články


11.03.2024

Rozhovor s profesorem MUDr. Janem Plzákem, Ph.D., FEBORL-HNS

Přinášíme Vám rozhovor s  předsedou výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, o nových možnostech biologické léčby chronické rinosinusitidy s nosní polypózou.

 

Pane profesore, léčba chronické rinosinusitidy s nosní polypózou dlouho nenabízela zásadní změnu přístupu a léčebných doporučení. To se změnilo až v nedávné době příchodem biologické léčby. Jak velkou změnou je možnost použití biologik v léčbě tohoto onemocnění?

 

Vstup biologické léčby do managementu chronické rinosinusitidy s polypy (CRSwNP) mění dosavadní algoritmus léčby a přináší pacientům převratnou změnu v její efektivitě. Mění se tím i intence léčby, kdy z léčby symptomatické (lokálními kortikoidy, opakované chirurgické resekce polypů) se posouváme k léčbě cílené proti zánětlivé odpovědi druhého typu, která je příčinou onemocnění. Dosavadní způsob léčby zahrnoval intranazální aplikaci lokálních kortikoidů, pokud nebyla léčba dostatečně efektivní, postupně přicházely tyto kroky: navýšení dávky lokálních kortikoidů, pulzy systémových kortikoidů, chirurgické řešení (FESS – funkční endoskopická endonazální operativa) a často docházelo k začarovanému kruhu opakovaných chirurgických výkonů, které přinášely jen dočasnou úlevu. Úleva ve smyslu zlepšení čichu však po opakovaných chirurgických zákrocích často nepřicházela. Navíc revizní endonazální výkony jsou zatíženy nemalým rizikem závažných komplikací – poranění orbity, spodiny přední lební jámy s likvoreou, poranění vnitřní karotidy atd. V okamžiku, kdy má pacient za sebou první FESS bychom dříve, vzhledem k recidivě/progresi onemocnění, indikovali revizní výkon. Od vstupu biologické léčby do managementu CRSwNP můžeme nyní uvažovat na prvním místě (při prokázání zánětlivé odpovědi druhého typu) o biologické léčbě. Tato přináší neskonale menší rizikovost oproti revizní chirurgické intervenci, navíc je dle našich zkušeností i zahraničních dat tato cesta významně efektivnější.

2024p_2roz_profplzak_obr1.jpg

sacz-c21290795_dupixent_crswnp_woman_close_eyes.png


Jaká jsou konkrétní kritéria, která musí pacient splňovat pro nasazení biologické léčby?

Konkrétní kritéria, která připravila Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP dle evropských doporučení „EPOS/EUFOREA 2023 update”, jsou následující:


 

Chronická rinosinusitida s polypy oboustranně na léčbě lokálními kortikoidy

A – pacient je po FESS a splňuje 3 z 5 níže uvedených kritérií;

B – pacient není po FESS a splňuje 4 z 5 níže uvedených kritérií (musí splnit bod 2, týkající se systémové kortikoterapie).

1.  Byl prokázán zánět 2. typu (jedno z níže uvedených),

     a.  tkáňová eozinofilie (10+ eozinofilů na jedno zorné pole (400×)),

     b.  eozinofilie (150 a více eozinofilů na mikrolitr v diferenciálním krevním obrazu),

     c.  zvýšené celkové IgE (100 a více kIU na litr v séru),

2.  podávání systémových steroidů (jedna z níže uvedených možností) nebo jejich kontraindikace,

     a.  dva a více cyklů podávaných krátkodobě za rok,

     b.  dlouhodobé podávání déle než tři měsíce,

3.  signifikantně snížená kvalita života (SNOT-22 skóre 40 a více bodů),

4.  anosmie, potvrzená čichovým testem,

5.  astma na pravidelné inhalační léčbě kortikosteroidy.

 

Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nejméně každých 24 týdnů. Léčba bude ukončena v těchto případech:

  • nedosažení redukce SNOT-22 skóre o ≥ 8,9 bodů a redukce skóre nosních polypů (NPS) nejméně o 1 bod v týdnu 24 v porovnání s výchozím stavem,*
  • v případě nezvládnutelných nežádoucích účinků,
  • při nedostatečné adherenci k léčbě,
  • při zhoršení skóre SNOT-22 o 9 bodů nebo NPS při dvou po době následujících kontrolách v rozmezí 24 týdnů.

 

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno po 24. týdnu léčby 1 podání za 4 týdny.

 


*Pozn. red.: Biologická léčba přípravkem Dupixent by měla být ukončena v případě, že jsou obě tato kritéria naplněna současně.

 


Nyní byla schválena úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro léčbu dupilumabem u pacientů s těžkou CRSwNP. Co tato změna přinese pacientům i samotným lékařům?

 

Tato změna je zcela zásadní, pacientům přinese větší dostupnost méně rizikové a více účinné léčby. Lékařům pak snížení administrativní zátěže. Již nebude nutné žádat pro každého pacienta o schválení úhrady léčby revizním lékařem zdravotní pojišťovny dle paragrafu 16 (Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Při splnění výše uvedených kritérií může lékař centra biologické léčby, kterých bude v české republice více než 20, dupilumab u pacientů s CRSwNP předepsat a data zanést do již vzniklého registru pacientů. Podrobnosti jsou k nalezení na internetových stránkách České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP (Seznam pracovišť oprávněných podávat LP Dupixent v indikaci CRSwNP).

 

 

Seznam pracovišť oprávněných podávat LP Dupixent v indikaci CRSwNP

(zdroj: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku)


2024p_2roz_tab1.svg