Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu

 

 


 

Milan Teřl, Vratislav Sedlák a Irena Krčmová

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu


 

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu dospělých a adolescentů od 12 let je společným dokumentem České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Jde o zásadní odbornou publikaci shrnující aktuální informace o diagnostice a terapii těžkého astmatu.

První část je určena alergologům a pneumologům (ev. i dalším lékařům) v běžné ambulantní praxi. Jejím posláním je poskytnout těmto lékařům vodítko k identifikaci dospělých astmatiků, kteří by měli být odesláni na specializovaná pracoviště národních center pro těžké astma (NCTA) a také o tom, jaká vyšetření by měla být před odesláním do centra provedena a jakými podklady pacienta doprovodit.

Druhá část DP je určena zvláště pro lékaře pracující v centrech pro těžké astma a odborníky s hlubším zájmem o astmatologii. Věnuje se identifikace a fenotypizaci těžkého astmatu (astmatika), význam je kladen na rozlišení, zda jde skutečně o těžké astma, zda jde o astma eozinofilní (T2-high) a pokud je eozinofilní, zda je dominantní příčinou alergie. Logicky navazují kapitoly o výběru iniciální cílené léčby, hodnocení její efektivity a možnosti deeskalace systémové kortikoterapie. Významná část je věnována biologické léčbě astmatu. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na specifické situace, jakými jsou alergická mykotická onemocnění dýchacích cest, překryv astmatu a CHOPN, bronchiektázie, hypereozinofilní syndromy, eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou nebo astma v těhotenství.

A5, 72 stran, ISBN 978-80-87969-64-9, 1. vydání (2022/2023), vydalo Nakladatelství GEUM, s.r.o., cena 100 Kč. Dostupné v eshopu vydavatele na www.geum.org

 

 

terl_obalka_front.png

O knize napsali


 


Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti


 

Úvodem musím říci, že mi dělá radost psát úvodník k doporučenému postupu, který se týká jedné z mých oblíbených oblastí medicíny a který je založen na dlouhodobé interdisciplinární spolupráci kolektivu autorů. Těžké astma je specifickou kapitolou a pacienti trpící touto variantou jinak dobře léčitelné nemoci jsou obvykle „těžcí“ i na správnou diagnostiku a diferenciální diagnostiku a správné nastavování dlouhodobé komplexní péče, která se může v čase měnit. Dokument odráží moderní přístup k diagnostice astmatu, která se nespokojuje pouze s omezenou mechanistickou charakteristikou astmatu jako nemoci charakterizované reverzibilní obstrukcí v dýchacích cestách, ale směřuje i k identifikaci imunopatogenetického podkladu této nemoci. Ten je pak zcela zásadní pro indikaci cílených léčebných modalit spočívající v podání monoklonálních protilátek blokujících patologicky zesílené imunitní mechanismy. Autoři v doporučeném postupu překročili hranice vlastního astmatu a zmínili i nejčastější komorbidity těžkého astmatu a patologické stavy, které mohou astma jako symptom doprovázet a jejichž přehlédnutí by mohlo pro pacienta vést k velmi závažným konsekvencím, jako například nerozpoznání eosinofilní granumolatózy s polyangiitidou nebo hypereosinofilního syndromu. V závěru je pamatováno i na specifické situace, jako je gravidita a laktace.

Doporučený postup splňuje kritéria moderního evidence-based diagnostického a léčebného doporučení, které je však zároveň přehledné a čtivé. Kolektivu autorů lze ke zdařilému dílu jen pogratulovat a samotnému dílu pak doporučit šťastnou cestu k vděčným čtenářům.


Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň

předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie


 

Je mi ctí vyjádřit tímto způsobem poděkování a chválu autorům Doporučeného postupu diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Jedná se o text, který je koncipován výsostně pro praxi a bude nepochybně velmi nápomocný všem lékařům zabývajícím se tímto onemocněním. Jeho potřebnost vyniká zejména v současné situaci, kdy přibývá dalších možností léčby, zejména biologické. Je proto logické, že těžiště tohoto dokumentu směřuje do této oblasti. Jedná se o text vycházející z vlastního, ryze praktického, pohledu na fenotypizaci astmatu, která již před lety předběhla svou dobu, a postupem času z ní vyplynuly konkrétní požadavky na diagnostické a léčebné postupy. Oproti jiným zahraničním dokumentům podobného druhu se vyznačuje jednoduchostí, jednoznačností a snadným pochopením principů, jejichž znalost je nutná pro správný přístup k nemocným s touto diagnózou. Velmi vhodné je i to, že text ve své druhé části popisuje i významné komorbidity a diferenciálně diagnosticky významné situace, které jsou pro správnou diagnostiku a léčbu těžkého astmatu naprosto zásadní.

Proto patří obrovský dík všem autorům za přínos ke vzniku tohoto dokumentu a je naprosto optimální, že v autorském týmu jsou zavzati jak specialisté pneumologové, tak alergologové, tedy lékaři obou oborů, které o pacienty s těžkým astmatem pečují. Tento společný doporučený postup podtrhuje optimální situaci, kdy pacienti s tímto onemocněním jsou vyšetřováni specialisty obou oborů, které se v této oblasti velmi vhodně doplňují. Jsem přesvědčen, že tento dokument bude k velkému užitku všech lékařů zabývajících se diagnostikou a léčbou těžkého astmatu a ve svém důsledku tedy i pacientů tímto onemocněním trpících.


Ukázka z knihy


 


terl-001.jpg
terl-002.jpg
terl-003.jpg
terl-004.jpg

Ze slavnostního křtu publikace


 

V rámci nabitého programu letošních Hradeckých pneumologických dnů proběhl slavnostní křest Doporučeného postupu diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Stalo se tak za přítomnosti tří hlavních autorů doc. MUDr. Milana Teřla, Ph.D., MUDr. Vratislava Sedláka, Ph.D. a MUDr. Ireny Krčmové, CSc. Role sudičky se ujala prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., která novorozené publikaci popřála, aby byla přínosná pro lékaře i pacienty. Mgr. Karel Vízner poděkoval za Nakladatelství GEUM autorům i recenzentům a všichni společně poslali publikaci do světa.

mp2_2023_foto4.jpg

mp2_2023_foto1.jpg
mp2_2023_foto2.jpg
mp2_2023_foto3b.jpg

Tento tematický blok byl připraven s podporou společnosti sanofi-aventis, s.r.o.


 


211125-sanofi-logo-rgb_orez.jpg